index - Computer and Computing Technologies in Agriculture VI - Part II Access content directly
   

Full Text Documents

55

Search

Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture VI (Part II)
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter
Remote Sensing of Forest LAI from Multitemporal Optical Satellite Images over Mountain Area
Yuechan Shi, Guijun Yang, Haikuan Feng, Renli Wang
1-9
A Sampling Design for Monitoring of the Cultivated Areas of Main Crops at National Scale Based 3S Technologies in China
Quan Wu, Zhiyan Pei, Fei Wang, Hu Zhao, Lin Guo, Juanying Sun, Lijuan Jia
10-19
A Discussion on Spatial Distribution Differentiation Law of Peanut Quality in China Based on GIS Technology
Liping Yang, Honghai Guo, Xinhua Li, Shubo Wan
20-26
Research and Implementation of Measurement Data Wavelet De-noising and 3D Visualization of Farmland
Weidong Zhuang, Chun Wang, Xi Wang
27-35
Remote Sensing Recognition of Paddy Waterlogging Using Change Vector Analysis Model
Xiaohe Gu, Jingcheng Zhang, Peng Xu, Yingying Dong, Yansheng Dong
36-43
The Simulation Models of Nitrogen Accumulation and Partitioning in Plant for Protected Cultivated Tomato
Yuli Chen, Hongxin Cao, Yan Zhu, Yan Liu, Weixin Zhang
44-52
Systematic Random Deployment for Wireless Sensor Network in Agricultural Sampling-Interpolation Applications
Hui Liu, Zhijun Meng, Hua Wang, Min Xu
53-59
Using EPIC Model to Determine a Sustainable Potato/Cereal Cropping System in the Arid Region of the Loess Plateau of China
Xuechun Wang, Jun Li, Shishun Tao
60-68
Using Sequential Gaussian Simulation to Assess Geochemical Anomaly Areas of Lead Element
Fengrui Chen, Shiqiang Chen, Guangxiong Peng
69-76
Study on Bee Product Quality Control Chain Based on Agent
Yue E, Yeping Zhu, Yongsheng Cao
77-83
A Study of Agricultural Zoning of Huang-Huai-Hai Plain Based on GIS
Manping Hou, Jinmin Hao, Ying Shi, Jun Yang, Qian Wen, Mingzhu Cha, Lingkun Xiong
84-91
Particle Swarm Optimization Algorithm Establish the Model of Tobacco Ingredients in Near Infrared Spectroscopy Quantitative Analysis
Bibo Ma, Haiyan Ji
92-98
Grain Moisture Sensor Data Fusion Based on Improved Radial Basis Function Neural Network
Liu Yang, Gang Wu, Yuyao Song, Lanlan Dong
99-108
Application of Quadratic Rotation-Orthogonal Composite Experimental Design to Assess the Relationship between Growth Environment and Ultraweak Luminescence of Mint
Yao Zhan, Yi Lin, Chunfang Wang, Jianping Li, Yong Yu
109-116
Application of Quadratic Rotation-Orthogonal Composite Experimental Design to Assess the Relationship between Growth Environment and Ultraweak Luminescence of Osmanthus Tree Seedings
Yong Yu, Yao Zhan, Yi Lin, Chunfang Wang, Jianping Li
117-125
Construction of Monitoring System of Dangerous and Harmful Species of Import Taiwan Fruits and Vegetables Based on GIS
Hong Chen, Qiyong Weng, Meixiang Chi, Rongzhou Qiu, Jian Zhao
126-134
Design and Experiment of NIR Wheat Quality Quick Detection System
Lingling Liu, Bo Zhao, Yinqiao Zhang, Xiaochao Zhang
135-141
Research on Prediction Model and Characteristic Parameters on Dry Matter Accumulation in Wheat Based on Normalized Method and Grey System
Juan Liu, Xiaoli Zhao, Shuping Xiong, Xinming Ma, Yanfeng Wang, Jing Wang
142-149
Spatial Optimization and Mode Analysis of Primary Industry Structure in Yellow River Delta
Ping Yang, Yujian Yang
150-160
The Implementation of Satellite Data (Land SAF) in the INCA Surface Temperature for Austria
Jing Liu, Jingyu Bai, Yong Wang, Alexander Kann
161-167
Rice Blast Area Monitoring Based on HJ-CCD Imagery
Litao Wang, Jidong Xiong, Yagang Du
168-176
Urban Wetland Change Detection Using Time-Series Remote Sensing Data
Lin Liu, Yapeng Zhou, Li Wang, Jianchun Hou, Mingquan Wu
177-186
Data Quality Evaluation of ZY-1 02C Satellite
Mingquan Wu, Jie Wang, Ni Yao, Zhongwei Hou, Changyao Wang
187-195
Intellectualized Identifying and Precision Control System for Horticultural Crop Diseases Based on Small Unmanned Aerial Vehicle
Hongxin Cao, Yuwang Yang, Zhiyuan Pei, Wenyu Zhang, Daokuo Ge, Yiran Sha, Weixin Zhang, Kunya Fu, Yan Liu, Yuli Chen, Hongjun Dai, Hainan Zhang
196-202
Creating Topologically Consistent 3D City Models of LOD+ with Extrusion
Yunfei Shi, Biao He
203-210
The Study of Soil Fertility Spatial Variation Feature Based on GIS and Data Mining
Chunan Li, Guifen Chen, Guangwei Zeng, Jiao Ye
211-220
Study on Agricultural Park Planning Methods Based on Omni-Directional Information Processing Technology
Xueyuan Chen, Yongchang Wu, Bingwen Zhao
221-228
Design and Realization of Agricultural Information Intelligent Processing and Application Platform
Dan Wang
229-237
Study on the Spatial – Temporal Variability of Soil Nutrients during Winter Wheat Growth Season
Bei Cui, Wude Yang, Meichen Feng, Wenjiang Huang, Xiaoyu Song
238-247
Research of Determination Method of Starch and Protein Content in Buckwheat by Mid-Infrared Spectroscopy
Fenghua Wang, Ju Yang, Hailong Zhu, Zhiyong Xi
248-254
Research Progress of Grain Quality Nondestructive Testing Methods
Fenghua Wang, Zhiyong Xi, Ju Yang, Xiaojing Yang
255-262
Maize Disease Diagnosis Model Based on Ontology and Multi-Agent
Liying Cao, Xiaoxian Zhang, Xiaohui San, Li Ma, Guifen Chen
263-269
Design of Wireless Sensor Network Middleware for Agricultural Applications
Liang Zhao, Liyuan He, Xing Jin, Wenjun Yu
270-279
Research on the Method of Feature-Based Multi-scale Vector Data Model
Yibing Dong, Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, Xingyue Tu, Xianzhe Qiao
280-289
The Current and Future Potential Geographical Distribution of the Italian Locust, Calliptamus Italicus (Linnaeus) (Orthoptera: Acrididae) in China
Yujia Qin, Zhihong Li, Li Zhao, Glenn Fowler, Yan Fang
290-298
A New Navigation Line Extraction Method for Agriculture Implements Guidance System
Mingxuan Li, Man Zhang, Haiyan Huan, Gang Liu
299-308
Definition and Standardization of Data Elements’ Attributes in Land and Resources Management
Lei Cong, Yongxia Yang, Dehai Zhu, Min Yin, Jianlin Li
309-320
Design of Monitoring Network for Cultivated Land Quality in County Area Based on Kriging Estimation Variance
Sai Tang, Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, Wenju Yun
321-333
The Potential Geographical Distribution of Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae) in China Based on Eclosion Rate Model and ArcGIS
Zhimei Li, Ningbo Wang, Jiajiao Wu, Jay Stauffer, Zhihong Li
334-342
The Potential Geographical Distribution of Locusta migratoria tibetensis Chen (Orthoptera: Acrididae) in Qinghai-Tibet Plateau
Xiongbing Tu, Zhihong Li, Zehua Zhang, Zhigang Wu, Wenlong Ni, Liao Fu, Yasen Shali
343-351
Study on Application of Scale Invariant Feature Transform Algorithm on Automated Geometric Correction of Remote Sensing Images
Hui Deng, Limin Wang, Jia Liu, Dandan Li, Zhongxin Chen, Qingbo Zhou
352-358
Research on Identifying Method of Freezing-Thawing Soil Hydraulic Properties
Zilong Wang, Qiuxiang Jiang, Qiang Fu, Tianxiao Li
359-366
Dynamic Simulation of Water Resources Sustainable Utilization of Kiamusze Based on System Dynamics
Qiuxiang Jiang, Zilong Wang, Qiang Fu
367-375
Visual Space Research and Application of the Data Mining in Soil Fertility Evaluation
Hang Chen, Guifen Chen
376-385
Research on Construction and SWRL Reasoning of Ontology of Maize Diseases
Li Ma, Helong Yu, Guifen Chen, Liying Cao, Yueling Zhao
386-393
An Object-Oriented Binary Change Detection Method Using Nearest Neighbor Classification
Jie Liang, Jianyu Yang, Chao Zhang, Jiabo Sun, Dehai Zhu, Liangshu Shi, Jihong Yang
394-406
Quantifying the Type of Urban Sprawl and Dynamic Changes in Shenzhen
Ruifang Hao, Wei Su, Deyong Yu
407-415
Extraction of Water Body Based on LandSat TM5 Imagery – A Case Study in the Yangtze River
Zhongshi Tang, Wenhao Ou, Yue Dai, Yu Xin
416-420
Validation and Application of Model ISAREG in a Typical Semiarid Sand-Meadow Area of Horqin Sandy Land
Yao Wu, Tingxi Liu, Luis Pereira, Paula Perards, Haiyan Wang
421-429
The Classification Method of Multi-spectral Remote Sensing Images Based on Self-adaptive Minimum Distance Adjustment
Junhua Liu, Chengming Zhang, Shujing Wan
430-437
Analysis on Agricultural E-Commerce Platform Construction in Developed Areas Based on Rural Residents’ Needs – Take the Case of Beijing
Jian Cao, Yubin Wang
438-446
Real Time Detection of Soil Moisture in Winter Jujube Orchard Based on NIR Spectroscopy
Xiaofei An, Minzan Li, Lihua Zheng, Yumeng Liu, Yajing Zhang
447-455
Correlations between Nitrogen Content and Multispectral Image of Greenhouse Cucumber Grown in Different Nitrogen Level
Wei Yang, Nick Sigrimis, Minzan Li, Hong Sun, Lihua Zheng
456-463
A New Approach for Fast Calculation of Sloped Terrace Earthwork Based on GIS in the Hilly Regions
Qingchun Zhang
464-471
The Estimation of Tree Height Based on LiDAR Data and QuickBird Imagery
Wei Su, Rui Liu, Ting Liu, Jianxi Huang, Xiaodong Zhang, Junming Liu
472-482

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/