index - Computer and Computing Technologies in Agriculture III Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

 
Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture III
Daoliang Li, Chunjiang Zhao
Front Matter
Target Detection in Agriculture Field by Eigenvector Reduction Method of Cem
Chun-Hong Liu, Ping Li
1-7
Application of 3S Techniques in the Study of Wetland Environment of Dong Ting Lake
Baicheng Xie, Chunxia Zhang, Xiqiang Shuai, Boliang Luo
8-14
A Classification of Remote Sensing Image Based on Improved Compound Kernels of Svm
Jianing Zhao, Wanlin Gao, Zili Liu, Guifen Mou, Lin Lu, Lina Yu
15-20
Monitoring Method of Cow Anthrax Based on Gis and Spatial Statistical Analysis
Lin Li, Yong Yang, Hongbin Wang, Jing Dong, Yujun Zhao, Jianbin He, Honggang Fan
21-26
The Research on Natural Vegetation's Response to Agriculture in Tarim River Basin in Recent 50 Years Using Multi-Source Remote Sensing Data
Xiaohua Wang, Shudong Wang, Zhenyu Cai, Jianli Ding
27-31
The Service Architecture of Agricultural Informatization
Zhiyong He, Lecai Cai, Hongchan Li, Jujia Xu
32-39
A Forecast Model of Agricultural and Livestock Products Price
Wensheng Zhang, Hongfu Chen, Mingsheng Wang
40-48
A Network-Based Management Information System for Animal Husbandry in Farms
Jing Han, Xi Wang
49-54
Research of Animal Disease Information System Based on GIS Technology
Hongbin Wang, Lin Li, Jing Dong, Danning Xu, Jing Li
55-59
Modern Agricultural Digital Management Network Information System of Heilongjiang Reclamation Area Farm
Xi Wang, Chun Wang, Wei Dong Zhuang, Hui Yang
60-64
Case Analysis of Farm Agriculture Machinery Informatization Management Network System
Hui Yang, Xi Wang, Weidong Zhuang
65-76
Study on Retrieval Technique of Content-Based Agricultural Scientech Multimedia Data
Xiaorong Yang, Wensheng Wang
77-83
A Design of an Experimental System for Trapping Pressure of Agricultural Gear Pump
Xiangdong Zhu, Kejiang Zang, Guoling Niu, Xiaohai Li
84-89
CropIrri: A Decision Support System for Crop Irrigation Management
Yi Zhang, Liping Feng
90-97
Collection of Group Characteristics of Pleurotus Eryngii Using Machine Vision
Yunsheng Wang, Changzhao Wan, Juan Yang, Jianlin Chen, Tao Yuan, Jingyin Zhao
98-103
The Design of Flower Ecological Environment Monitoring System Based on ZigBee Technology
Xiaoqing Guo, Xinjian Xiang
104-108
Zigbee Wireless Sensor Network Nodes Deployment Strategy for Digital Agricultural Data Acquisition
Xinjian Xiang, Xiaoqing Guo
109-113
Research on 3G Technologies-Based Agricultural Information Resource Integration and Service
Nengfu Xie, Wensheng Wang
114-120
Research on Agricultural Surveillance Video of Intelligent Tracking
Lecai Cai, Jijia Xu, Jin Liangping, Zhiyong He
121-125
Expert Control Based on Neural Networks for Controlling Greenhouse Environment
Le Du
126-132
A Review of Non-destructive Detection for Fruit Quality
Haisheng Gao, Fengmei Zhu, Jinxing Cai
133-140
Automatic Grading of the Post-Harvest Fruit: A Review
Haisheng Gao, Jinxing Cai, Xiufeng Liu
141-146
A Voice Processing Technology for Rural Specific Context
Zhiyong He, Zhengguang Zhang, Chunshen Zhao
147-152
A New On-Line Detecting Apparatus of the Residual Chlorine in Disinfectant for Fresh-Cut Vegetables
Chao Hu, Shu-Qiang Su, Bao-Guo Li, Meng-Fang Liu
153-160
The Design of the Automatic Control System of the Gripping-Belt Speed in Long-Rootstalk Traditional Chinese Herbal Harvester
Jinxia Huang, Junfa Wang, Yonghong Yu
161-168
A Virtual Prototyping Technology for Design of Pressing Equipment of Dried Tofu
Mingji Huang, Xiuping Dong
169-175
Simulation of Autonomous Agricultural Machine Based on Improved Pure Pursuit Model
Peichen Huang, Xiwen Luo, Zhigang Zhang
176-184
Design of Plant Eco-physiology Monitoring System Based on Embedded Technology
Yunbing Li, Cheng Wang, Xiaojun Qiao, Yanfei Liu, Xinlu Zhang
185-190
Motion Law Analysis and Structural Optimization of the Ejection Device of Tray Seeder
Xin Luo, Bin Hu, Chunwang Dong, Lili Huang
191-197
Nozzle Fuzzy Controller of Agricultural Spraying Robot Aiming Toward Crop Rows
Jianqiang Ren
198-206
Design of Intelligent Hydraulic Excavator Control System Based on PID Method
Jun Zhang, Shengjie Jiao, Xiaoming Liao, Penglong Yin, Yulin Wang, Kuimao Si, Yi Zhang, Hairong Gu
207-215
A Control System for Tobacco Shred Production Line Based on Industrial Ethernet
Li Zhang, Guang Zheng, Xinfeng Zhang, Lei Liu, Lei Xi
216-224
Intelligent Controlling System of Aquiculture Environment
Deshen Zhao, Xuemei Hu
225-231
Development of a Semi-controller for a Variable Rate Fertilizer Applicator
Jianbin Ji, Xiu Wang, Yijin Mao, Liping Chen, Lingyan Hu
232-239
Design of Intelligent Conductivity Meter Based on MSP430F149
Yaoguang Wei, Jianqing Wang, Daoliang Li, Qisheng Ding
240-247
Intelligent Control Technology for Natural Ventilation Used in Greenhouse
Yifei Chen, Wenguang Dai
248-253
An Application of RFID in Monitoring Agricultural Material Products
Jianhui Du, Peipei Li, Wanlin Gao, Dezhong Wang, Qing Wang, Yilong Zhu
254-259
The Development Model Electronic Commerce of Regional Agriculture
Jun Kang, Lecai Cai, Hongchan Li
260-267
Food Traceability System Tending to Maturation in China
Fengyun Wang, Jianhua Zhu, Minghua Shang, Yimin Zhao, Shuyun Liu
268-274
Study on Intelligent Multi-concentrates Feeding System for Dairy Cow
Yinfa Yan, Ranran Wang, Zhanhua Song, Shitao Yan, Fa-De Li
275-282
Construction of Traceability System for Quality Safety of Cereal and Oil Products
Huoguo Zheng, Shihong Liu, Hong Meng, Haiyan Hu
283-290
The Study and Implementation of Text-to-Speech System for Agricultural Information
Huoguo Zheng, Haiyan Hu, Shihong Liu, Hong Meng
291-296
General Framework for Animal Food Safety Traceability Using GS1 and RFID
Weizhu Cao, Limin Zheng, Hong Zhu, Ping Wu
297-304
The Function Analysis of Informationization in New Rural Cooperatives Medical Service Management
Yuefeng Zhou, Min Liu
305-311
Current Situation and Countermeasures of Agricultural Information Construction in Jiamusi Area
Dongwei Shao, Junfa Wang, Donghua Jiang, Qisheng Liu
312-317
Fuzzy Comprehensive Evaluation of Rural Information Poverty in China ---- Case Study of Hebei Province
Guizhen Sun, Shuanjun Wang, Yaqing Li, Huijun Wang
318-325
Realization of the Regional Advantageous Agricultural Industries Analysis System
Kaimeng Sun
326-332
Research of Development of Agricultural Knowledge Service in China
Junfeng Zhang, Cuiping Tan, Huaiguo Zheng, Sufen Sun, Feng Yu
333-337
A Study on the Digital Integrated Platform of China Participatory Rural Community Informationization
Hong Zhou, Guangsheng Zhang, Xin Ning, Jin Luo
338-344
Multipath for Agricultural and Rural Information Services in China
Ningning Ge, Zhiyuan Zang, Lingwang Gao, Qiang Shi, Jie Li, Chunlin Xing, Zuorui Shen
345-351
The Design and Development of Test Platform for Wheat Precision Seeding Based on Image Processing Techniques
Qing Li, Haibo Lin, Yu-Feng Xiu, Ruixue Wang, Chuijie Yi
352-358
Using L-M BP Algorithm Forecase the 305 Days Production of First-Breed Dairy
Xiaoli Wei, Guoqiang Qi, Weizheng Shen, Sun Jian
359-363
The Fuzzy Model for Diagnosis of Animal Disease
Xiao Jianhua, Shi Luyi, Zhang Yu, Gao Li, Fan Honggang, Ma Haikun, Wang Hongbin
364-368
Texture Detect on Rotary-Veneer Surface Based on Semi-Fuzzy Clustering Algorithm
Wei Cheng, Ping Liang, Suqun Cao
369-374
Three-Dimension Visualization for Primary Wheat Diseases Based on Simulation Model
Li Shijuan, Zhu Yeping
375-381
Digital Modeling and Testing Research on Digging Mechanism of Deep Rootstalk Crops
Chuanhua Yang, Ma Xu, Zhoufei Wang, Wenwu Yang, Xinglong Liao
382-388
In Internet-Based Visualization System Study about Breakthrough Applet Security Restrictions
Jie Chen, Yan Huang
389-392
Study of the Quality of Bee Product Tracking and Traceability System Based on Agent Technology
E. Yue, Zhu Ye Ping, Liu Sheng Ping
393-399
RFID Based Grain and Oil Products Traceability and Its Computer Implementation
Haiyan Hu, Yunpeng Cui
400-406
Studies on the Pasting and Rheology of Rice Starch with Different Protein Residual
Qinlu Lin, Huaxi Xiao, Lihui Li, Fengxiang Yu, Wei Tian
407-419
Research on Time and Spatial Variability of Soil pH in Sanmenxia Planted Tobacco Area
Hongbo Qiao, Gao Rui, Zhang Hui, Yanchun Chen, Yongshi Su
420-426
Web N.0, the New Development Trend of Internet
Zhiguo Sun, Wensheng Wang
427-434
Study and Improvement for Slice Smoothness in Slicing Machine of Lotus Root
Deyong Yang, Jianping Hu, Enzhu Wei, Hengqun Lei, Xiangci Kong
435-441
The Research of Key Technologies of Streaming Media Digital Resources Transmission Based on CDN and P2P
Jichun Zhao, Feng Yu, Junfeng Zhang, Sufen Sun, Jianxin Guo, Jing Gong, Yousen Zhao
442-448
Influence of Sound Wave Stimulation on the Growth of Strawberry in Sunlight Greenhouse
Lirong Qi, Guanghui Teng, Tianzhen Hou, Baoying Zhu, Xiaona Liu
449-454
Seeding Element Polarity Arrangement on Drum-Type Magnetic Precision Seeder
Qirui Wang, Jianping Hu, Qi Liu, Junchao Yan
455-460
Problems and Countermeasures on the Development of Precision Agriculture in Heilongjiang Province
Jinbo Zhang, Junfa Wang, Chuanhua Yang
461-465
Research on Regional Spatial Variability of Soil Moisture Based on GIS
Yongcun Fan, Changli Zhang, Junlong Fang, Lei Tian
466-470
A Study on Using AD5933 to Realize Soft-Sensing Measurement of Conductance and Capacitance
Chuanjin Cui, Haiyun Wu, Yueming Zuo
471-478
Wireless Sensor Networks Applied on Environmental Monitoring in Fowl Farm
Fangwu Dong, Naiqing Zhang
479-486
Research on Non-destructive Comprehensive Detection and Grading of Poultry Eggs Based on Intelligent Robot
Shucai Wang, Jinxiu Cheng, Youxian Wen
487-498
A Pvdf Sensor for Monitoring Grain Loss in Combine Harvester
Jiaojiao Xu, Yaoming Li
499-505
Quantification Model for Estimating Temperature Field Distributions of Apple Fruit
Min Zhang, Le Yang, Huizhong Zhao, Leijie Zhang, Zhiyou Zhong, Yanling Liu, Jianhua Chen
506-512
A Wireless Real-Time Monitoring Node of the Physiological Signals for Unrestrained Dairy Cattle Using Wireless Sensor Network
Xihai Zhang, Changli Zhang, Junlong Fang, Yongcun Fan
513-518
The Application of Wireless Sensor Networks in Management of Orchard
Guizhi Zhu
519-522
Research of Rice-Quality Based on Computer Vision and Near Infrared Spectroscopy
Ruokui Chang, Weiyu Zhang, Jing Cui, Yuanhong Wang, Yong Wei, Yuan Liu
523-531
Soil Suitability Evaluation for Tobacco Based on Grey Cluster Analysis
Gao Rui, Qiao Hong-Bo, Zhang Hui
532-538
Animal Disease Diagnoses Expert System Based on SVM
Long Wan, Wenxing Bao
539-545
The Research and Application of Virtual Reality (VR) Technology in Agriculture Science
Feng Yu, Jun-Feng Zhang, Yousen Zhao, Ji-Chun Zhao, Cuiping Tan, Ru-Peng Luan
546-550
Research on Vegetation Dynamic Change Simulation Based on Spatial Data Mining of ANN-CA Model Using Time Series of Remote Sensing Images
Zhenyu Cai, Xiaohua Wang
551-557