index - Network and Parallel Computing Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

 
Table of Contents
Network and Parallel Computing
Marc Snir, Hai Jin, Hironori Kasahara, Mateo Valero, Feng Zhang, Jidong Zhai
Front Matter
CNLoc: Channel State Information Assisted Indoor WLAN Localization Using Nomadic Access Points
Jiang Xiao, Huichuwu Li, He Li, Hai Jin
1-12
ALOR: Adaptive Layout Optimization of Raft Groups for Heterogeneous Distributed Key-Value Stores
Yangyang Wang, Yunpeng Chai, Xin Wang
13-26
STrieGD: A Sampling Trie Indexed Compression Algorithm for Large-Scale Gene Data
Yanzhen Gao, Xiaozhen Bao, Jing Xing, Zheng Wei, Jie Ma, Peiheng Zhang
27-38
On Retargeting the AI Programming Framework to New Hardwares
Jiacheng Zhao, Yisong Chang, Denghui Li, Chunwei Xia, Huimin Cui, Ke Zhang, Xiaobing Feng
39-51
An Efficient Method for Determining Full Point-to-Point Latency of Arbitrary Indirect HPC Networks
Chengchun Liu, Zhang Yang, Limin Xiao, Baicheng Yan, Zhihao Wang, Hongyun Tian
52-63
KT-Store: A Key-Order and Write-Order Hybrid Key-Value Store with High Write and Range-Query Performance
Haobo Wang, Yinliang Yue, Shuibing He, Weiping Wang
64-76
GRAM: A GPU-Based Property Graph Traversal and Query for HPC Rich Metadata Management
Wenke Li, Xuanhua Shi, Hong Huang, Peng Zhao, Hai Jin, Dong Dai, Yong Chen
77-89
GPU-Accelerated Clique Tree Propagation for Pouch Latent Tree Models
Leonard Poon
90-102
HPC-SFI: System-Level Fault Injection for High Performance Computing Systems
Yanqi Wang, Qi Zhang, Yi Liu, Depei Qian
103-113
Data Fine-Pruning: A Simple Way to Accelerate Neural Network Training
Junyu Li, Ligang He, Shenyuan Ren, Rui Mao
114-125
Balancing the QOS and Security in Dijkstra Algorithm by SDN Technology
Jinjing Zhao, Ling Pang, Xiaohui Kuang, Rong Jin
126-131
Labeled Network Stack: A Co-designed Stack for Low Tail-Latency and High Concurrency in Datacenter Services
Wenli Zhang, Ke Liu, Hui Song, Lan Yu, Mingyu Chen
132-136
A Deep Learning Approach for Network Anomaly Detection Based on AMF-LSTM
Mingyi Zhu, Kejiang Ye, Yang Wang, Cheng-Zhong Xu
137-141
FSObserver: A Performance Measurement and Monitoring Tool for Distributed Storage Systems
Xiao Zhang, Lanxin Kong, Shunyi Zhu, Zhanhuai Li, Xiaonan Zhao
142-147
vGrouper: Optimizing the Performance of Parallel Jobs in Xen by Increasing Synchronous Execution of Virtual Machines
Peng Jiang, Ligang He, Shenyuan Ren, Junyu Li, Yuhua Cui
148-152
Systolic Array Based Accelerator and Algorithm Mapping for Deep Learning Algorithms
Zhijie Yang, Lei Wang, Dong Ding, Xiangyu Zhang, Yu Deng, Shiming Li, Qiang Dou
153-158
A Fine-Grained Performance Bottleneck Analysis Method for HDFS
Yi Liu, Yunchun Li, Honggang Zhou, Jingyi Zhang, Hailong Yang, Wei Li
159-163
Mimir+: An Optimized Framework of MapReduce on Heterogeneous High-Performance Computing System
Nan Hu, Zhiguang Chen, Yunfei Du, Yutong Lu
164-168
DLIR: An Intermediate Representation for Deep Learning Processors
Huiying Lan, Zidong Du
169-173
GPU Memory Management Solution Supporting Incomplete Pages
Li Shen, Shiqing Zhang, Yaohua Yang, Zhiying Wang
174-178
Leveraging Subgraph Extraction for Performance Portable Programming Frameworks on DL Accelerators
Xiao Zhang, Huiying Lan, Tian Zhi
179-184
An Intelligent Parking Scheduling Algorithm Based on Traffic and Driver Behavior Predictions
Jiazao Lin, Shi-Yong Chen, Chih-Yung Chang, Guilin Chen
185-189

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/