index - Network and Parallel Computing Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page


Table of Contents
Network and Parallel Computing
Xin He, En Shao, Guangming Tan
Front Matter

Accelerator


Compiler-Assisted Operator Template Library for DNN Accelerators
Jiansong Li, Wei Cao, Xiao Dong, Guangli Li, Xueying Wang, Lei Liu, Xiaobing Feng
3-16
A Dynamic Mapping Model for General CNN Accelerator Based on FPGA
Xiaoqiang Zhao, Jingfei Jiang, Zhe Han, Jinwei Xu, Zhiqiang Liu
17-29
A Dynamic Protection Mechanism for GPU Memory Overflow
Yaning Yang, Xiaoqi Wang, Shaoliang Peng
30-40

AI


MTLAT: A Multi-Task Learning Framework Based on Adversarial Training for Chinese Cybersecurity NER
Yaopeng Han, Zhigang Lu, Bo Jiang, Yuling Liu, Chen Zhang, Zhengwei Jiang, Ning Li
43-54
Learning-Based Evaluation of Routing Protocol in Vehicular Network Using WEKA
Amal Hadrich, Amel Meddeb Makhlouf, Faouzi Zarai
55-67
Accelerating Large-Scale Deep Convolutional Neural Networks on Multi-core Vector Accelerators
Zhong Liu, Sheng Ma, Cheng Li, Haiyan Chen
68-79
M-DRL: Deep Reinforcement Learning Based Coflow Traffic Scheduler with MLFQ Threshold Adaption
Tianba Chen, Wei Li, Yukang Sun, Yunchun Li
80-91
A Close Look at Multi-tenant Parallel CNN Inference for Autonomous Driving
Yitong Huang, Yu Zhang, Boyuan Feng, Xing Guo, Yanyong Zhang, Yufei Ding
92-104
A Multi-model Super-Resolution Training and Reconstruction Framework
Ninghui Yuan, Dunbo Zhang, Qiong Wang, Li Shen
105-116
Deep Visible and Thermal Image Fusion with Cross-Modality Feature Selection for Pedestrian Detection
Mingyue Li, Zhenzhou Shao, Zhiping Shi, Yong Guan
117-127
LCache: Machine Learning-Enabled Cache Management in Near-Data Processing-Based Solid-State Disks
Hui Sun, Shangshang Dai, Qiao Cui, Jianzhong Huang
128-139
Security Situation Prediction of Network Based on Lstm Neural Network
Liqiong Chen, Guoqing Fan, Kun Guo, Junyan Zhao
140-144

Algorithm


Dynamic GMMU Bypass for Address Translation in Multi-GPU Systems
Jinhui Wei, Jianzhuang Lu, Qi Yu, Chen Li, Yunping Zhao
147-158
Parallel Fast DOA Estimation Algorithm Based on SML and Membrane Computing
Xiaofeng Bai, Huajun Song, Changbo Xiang
159-169
Segmented Merge: A New Primitive for Parallel Sparse Matrix Computations
Haonan Ji, Shibo Lu, Kaixi Hou, Hao Wang, Weifeng Liu, Brian Vinter
170-181
A Hierarchical Model of Control Logic for Simplifying Complex Networks Protocol Design
Yi Yang, Wei Quan, Jinli Yan, Lu Tang, Zhigang Sun
182-187

Architecture and Hardware


FPGA-Based Multi-precision Architecture for Accelerating Large-Scale Floating-Point Matrix Computing
Longlong Zhang, Yuanxi Peng, Xiao Hu, Ahui Huang, Tian Tian
191-202
A Configurable Hardware Architecture for Runtime Application of Network Calculus
Xiao Hu, Zhonghai Lu
203-216
FEB3D: An Efficient FPGA-Accelerated Compression Framework for Microscopy Images
Wanqi Liu, Yewen Li, Dawei Zang, Guangming Tan
217-230
NUMA-Aware Optimization of Sparse Matrix-Vector Multiplication on ARMv8-Based Many-Core Architectures
Xiaosong Yu, Huihui Ma, Zhengyu Qu, Jianbin Fang, Weifeng Liu
231-242
CARAM: A Content-Aware Hybrid PCM/DRAM Main Memory System Framework
Yinjin Fu, Yang Wu
243-248

Big Data and Cloud


Optimization of RDMA-Based HDFS Data Distribution Mechanism
Xiao Zhang, Binbin Liu, Junhao Zhao, Cong Dong
251-262
Reducing the Time of Live Container Migration in a Workflow
Zhanyuan Di, En Shao, Mujun He
263-275
RDMA-Based Apache Storm for High-Performance Stream Data Processing
Ziyu Zhang, Zitan Liu, Qingcai Jiang, Zheng Wu, Junshi Chen, Hong An
276-287
Payment Behavior Prediction and Statistical Analysis for Shared Parking Lots
Qingyu Xu, Feng Zhang, Mingde Zhang, Jidong Zhai, Jiazao Lin, Haidi Liu, Xiaoyong Du
288-293

Edge Computing


Location-Based Service Recommendation for Cold-Start in Mobile Edge Computing
Mengshan Yu, Guisheng Fan, Huiqun Yu, Liang Chen
297-309
An Adaptive Delay-Limited Offloading Scheme Based on Multi-round Auction Model for Mobile Edge Computing
Huamei Qi, Yiran Wang, Su Jiang, Chunmeng Yang, Jia Wu
310-322
An Efficient Data Transmission Strategy for Edge-Computing-Based Opportunistic Social Networks
Jingwen Luo, Jia Wu, Yuzhou Wu
323-335

Emering


Shadow Data: A Method to Optimize Incremental Synchronization in Data Center
Changjian Zhang, Deyu Qi, Wenhao Huang
339-348
DROAllocator: A Dynamic Resource-Aware Operator Allocation Framework in Distributed Streaming Processing
Fan Liu, Zongze Jin, Weimin Mu, Weilin Zhu, Yun Zhang, Weiping Wang
349-360
A Medical Support System for Prostate Cancer Based on Ensemble Method in Developing Countries
Qinghe Zhuang, Jia Wu, Genghua Yu
361-372
The Entry-Extensible Cuckoo Filter
Shuiying Yu, Sijie Wu, Hanhua Chen, Hai Jin
373-385
Monitoring Memory Behaviors and Mitigating NUMA Drawbacks on Tiered NVM Systems
Shengjie Yang, Xinyu Li, Xinglei Dou, Xiaoli Gong, Hao Liu, Li Chen, Lei Liu
386-391

Network


TPL: A Novel Analysis and Optimization Model for RDMA P2P Communication
Zhen Du, Zhongqi An, Jing Xing
395-406
Connectivity and Routing Algorithm of the Data Center Network HSDC
Hui Dong, Jianxi Fan, Baolei Cheng, Yan Wang, Jingya Zhou
407-419
CCRP: Converging Credit-Based and Reactive Protocols in Datacenters
Yang Bai, Dinghuang Hu, Dezun Dong, Shan Huang, Xiangke Liao
420-434

Storage


CompressedCache: Enabling Storage Compression on Neuromorphic Processor for Liquid State Machine
Zhijie Yang, Rui Gong, Lianhua Qu, Ziyang Kang, Li Luo, Lei Wang, Weixia Xu
437-451
ODCP: Optimizing Data Caching and Placement in Distributed File System Using Erasure Coding
Shuhan Wu, Yunchun Li, Hailong Yang, Zerong Luan, Wei Li
452-464
Towards Optimizing Deduplication on Persistent Memory
Yichen Li, Kewen He, Gang Wang, Xiaoguang Liu
465-477

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/