index - Computer and Computing Technologies in Agriculture XI Access content directly
   


Full Text Documents

51

Search


Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture XI
Daoliang Li, Chunjiang Zhao
Front Matter
Quinoa Traceable System Based on Internet of Things
Guowei Wang, Yu Sun, Jing Chen, Yang Jiao, Chuanhong Zhang, Haijiao Yu, Chan Lin, Guogang Zhao
1-8
Research and Application of Safety Management for Virtual Desktop in Colleges and Universities
Haifeng Jia, Guifen Chen
9-23
Philosophical Principles of Data Discovery
Quan Wu, Min Liu, Juanying Sun, Weijie Jiao, Shuanghua Tao, Xiaochen Li, Xue Han, Lijuan Jia
24-30
Fast Analysis of Maize Kernel Plumpness Characteristics Through Micro-CT Technology
Meng Shao, Ying Zhang, Jianjun Du, Xiaodi Pan, Liming Ma, Jinglu Wang, Dennis Böhmer, Xinyu Guo
31-39
Automated Counting of Sex-Pheromone Attracted Insects Using Trapped Images
Wenyong Li, Meixiang Chen, Ming Li, Chuanheng Sun, Lin Wang
40-53
Study of Machine Learning Based Rice Breeding Decision Support Methods and Technologies
Yunpeng Cui, Jian Wang, Shi-Hong Liu, En-Ping Liu, Hai-Qing Liu
54-64
A Bayesian Network Model for Yellow Rust Forecasting in Winter Wheat
Xiaodong Yang, Chenwei Nie, Jingcheng Zhang, Haikuan Feng, Guijun Yang
65-75
Soil Organic Carbon Prediction Using Vis-NIR Spectroscopy with a Large Dataset
Yang Shi, Rujing Wang, Yubing Wang
76-86
Research on High Resolution Remote Sensing Image Classification Based on Convolution Neural Network
Wenwen Gong, Zhuqing Wang, Yong Liang, Xin Fan, Junmeng Hao
87-97
Computer Vision and Feeding Behavior Based Intelligent Feeding Controller for Fish in Aquaculture
Chao Zhou, Kai Lin, Daming Xu, Chuanheng Sun, Lan Chen, Song Zhang, Qiang Guo
98-107
Multi-scale 3D Data Acquisition of Maize
Weiliang Wen, Xinyu Guo, Xianju Lu, Yongjian Wang, Zetao Yu
108-115
Remote Sensing Monitoring of Drought Based on Landsat8 and NDVI-Ts Characteristic Space Method
Shouzhen Liang, Tao Liu, Zhen Chen, Xueyan Sui, Xuehui Hou, Meng Wang, Huimin Yao
116-125
Curve Fitting Derivative Method and Its Application in Mouse Growth
Zhihua Li, Xin Zhao
126-133
Spatial Structure Change Analysis of Cultivated Soil Nutrients in Urban Fringe of North China
Shiwei Dong, Yuchun Pan, Bingbo Gao
134-142
Evaluation and Mapping of Rice Flood Damage Using Domestic Remotely Sensed Data in China
Huifang Wang, Xiaoyi Fang, Wei Guo, Yonghong Liu, Qingzu Luan, Shuo Zhang, Yanhu Gao
143-151
Estimating Leaf Carotenoid Concentration of Ginger in Different Layers Based on Discrete Wavelet Transform Algorithm
Qinhong Liao
152-158
Ecological Footprint Model of Cultivated Land Based on Ecosystem Services in Beijing
Hui Guo, Di Wu, Lei Fa, Shunxiang Pei, Xuebing Xin, Shumin Ma, Sha Wu, Shiwei Dong
159-169
Numerical Simulation of the Effects of Design Parameters on the Performance of Tractor Powered Flail Choppers
Zhiqiang Zhang, Hongwen Li, Allen Mchugh, Jin He, Qingjie Wang, Caiyun Lu, Wenzheng Liu, Sun Nina
170-193
Design and Implementation of Water Spectrum Observation System for Aquaculture Pond
Yinchi Ma, Wen Ding, Yonghua Qu, Xiande Zhao
194-205
Chlorophyll Fluorescence Measurement: A New Method to Test the Effect of Two Adjuvants on the Efficacy of Topramezone on Weeds
Jinwei Zhang, Ortrud Jäck, Alexander Menegat, Gen Li, Xiu Wang
206-216
Wheat Growth Process 3D Visualization Research Based on Growth Model
Hailong Liu, Shuqin Li, Yeping Zhu, Shengping Liu, Shijuan Li
217-231
Research on Information Integration Method of Agricultural Products Producing and Managing Based on Knowledge Graph
Xiang Sun, Huarui Wu, Peng Hao, Qingxue Li
232-243
A 3D Canopy Reconstruction and Phenotype Analysis Method for Wheat
Boxiang Xiao, Sheng Wu, Xinyu Guo, Weiliang Wen
244-252
Detection of Young Green Apples in Orchard Environment Using Adaptive Ratio Chromatic Aberration and HOG-SVM
Xia Xue, Zhou Guomin, Qiu Yun, Li Zhuang, Wang Jian, Hu Lin, Fan Jingchao, Guo Xiuming
253-268
Detection of Overlapped Apples in Orchard Scene Using Improved K-means and Distance Least Square
Xia Xue, Zhou Guomin, Qiu Yun, Li Zhuang, Wang Jian, Hu Lin, Fan Jingchao, Guo Xiuming
269-284
Application of Growth Curve in Agricultural Scientific Research
Zeng-hui Wang, Yan-jun Zhao, Yang Liu, and Dong-yan Huang
285-292
The Study of the Work Parameters of the Corn Harvester Cutter
Zeng-Hui Wang, Yan-Jun Zhao, Yang Liu, Dong-Yan Huang
293-301
Test Device of Soil Outline and Compactness Distribution on Seedbed Based on Sensors
Caiyun Lu, Liwei Li, Zhijun Meng, Xiu Wang, Qingjie Wang
302-315
Study the Spatial-Temporal Variation of Wheat Growth Under Different Site-Specific Nitrogen Fertilization Approaches
Bei Cui, Wenjiang Huang, Xiaoyu Song, Huichun Ye, Yingying Dong
316-332
Classification Method Research of Fresh Agaricus Bisporus Based on Image Processing
Fengyun Wang, Jiye Zheng, Lei Wang, Wenjie Feng, Luyan Niu
333-340
A Study About Searching Behavior of Scientific Data User Based on Educational Background and Retrieval Capability
Guilan Zhang, Jian Wang, Guomin Zhou, Jianping Liu, Fei Gao, Caoyuan Wei
341-351
A Review on the Soil Moisture Prediction Model and Its Application in the Information System
Wengang Zheng, Lili Zhangzhong, Xin Zhang, Caiyuan Wang, Shirui Zhang, Shijun Sun, Hongfei Niu
352-364
Application of Image Segmentation Technology in Crop Disease Detection and Recognition
Leilei Deng, Zhenghao Wang, Hui Zhou
365-374
Research and Realization on the Performance Testing Tool of Web Application
Huarui Wu, Huaji Zhu
375-383
Operation Area Measurement Based on Trajectories of Agricultural Machinery
Chang Ren, Yanwei Yuan, Liwei Yang, Junning Zhang, Yangchun Liu, Chengxu Lv, Bo Zhao
384-394
Analysis of Influential Factors of Social Satisfaction in Food Industry
Zhiyu Lai, Xinyao Zhu, Chenyue Jin, Mingxin Li, Yan Qi
395-403
Abnormal Identification of Swine Flu Clinical Characteristics Based on Body Temperature and Behavior
Duo Wang, Ying Xu, Qifeng Liu, Yue Lou, Chaorong Luo, Changji Wen
404-415
Hierarchical Denoising Method of Crop 3D Point Cloud Based on Multi-view Image Reconstruction
Lei Chen, Yuan Yuan, Shide Song
416-427
Non-invasive Edge Detection of Leaves Based on Order Morphology
Yanlei Xu, Qi Zhang, Chenxiao Li, Xindong Wang, Xiaotian Meng
428-439
Development and Test of GNSS/IMU-Based Speed Measurement Device for Agricultural Machinery
Weiqiang Fu, Shupeng Hu, Changhai Luo, You Li, Shuxia Guo, Junxiong Zhang
440-451
Farmland Weed Species Identification Based on Computer Vision
Shengping Liu, Junchan Wang, Liu Tao, Zhemin Li, Chengming Sun, Xiaochun Zhong
452-461
Remote Monitoring and Control System for Aquarium Based on Mobile Communication Platform
Wen Ding, Yinchi Ma, Jinjing Zhang
462-467
Effects of the Factors on Maize Yield Under Drip Irrigation Under Film
Hongzheng Shen, Yangren Wang, Xinrui Fan, Hao Wang, Yonglin Li
468-475
An Amperometric Glucose Microbiosensor for Real-Time Measurements in Plants
Ye Hu, Cheng Wang, Aixue Li
476-485
Field Information Recommendation Based on Context-Aware and Collaborative Filtering Algorithm
Zhili Chen, Chunjiang Zhao, Huarui Wu
486-498
Research on the Current Situation and Development of Intelligent Precision Fertilizer Technology
Wu Yan, Wang Fan
499-506
The Design and Analysis of Self—Balancing Adjustment Implement Leveling Control System
Qingfeng Yang, Yehua Shang, Siyu Liu, Fujie Zhang, Yue Cong, Weiqiang Fu, Rui Pan, Chunjiang Zhao
507-516
Research on Automatic Steering Control System of Full Hydraulic Steering Tractor
Yehua Shang, Zhijun Meng, Shupeng Hu, Weiqiang Fu, You Li, Yue Cong
517-528
Design of Farmland Information Acquisition System Based on LoRa Wireless Sensor Network
Qiulan Wu, Chuanqi Zhao, Yong Liang, Dalei Zhang, Junmeng Hao
529-539
Multi-sensor Array Based Fire Monitor for Cotton Pile
Chenrui Bai, Junning Zhang, Chengxu Lv, Liguo Wei, Liming Zhou, Bo Zhao
540-553

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/