index - Computer and Computing Technologies in Agriculture X - 10th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2016 Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture X
Daoliang Li
Front Matter
Study on the Theory and Practice of Data Visualization
Quan Wu, Xiaochen Li, Danqiong Wang, Weijie Jiao, Xue Han
1-9
Assessing the Ability of Image Processing Methods of Droplets Sprayed on Water Sensitive Papers for Aerial Application
Gang Xu, Ruirui Zhang, Liping Chen, Qing Tang, Min Xu, Wanmin Zhang
10-19
Application of “GaoFen-1” Satellite Data and “Micro-UAV” Data in Remote Sensing Monitoring in Winter Wheat—Illustrated by a Case of Jizhou in Hebei Province
Yuechen Liu, Weijie Jiao, Haijun Wang, Xue Han
20-29
Research on Reflectance Spectra Measurement of Chlorophyll-Containing Water in Laboratory
Yinchi Ma, Yetao Li, Yonghua Qu, Wen Ding
30-39
Study on Simulation of Rice Yield with WOFOST in Heilongjiang Province
Shangjie Ma, Zhiyuan Pei, Yajuan He
40-51
Application of the Data from Landsat8 OLI - The New Generation of Landsat Series in the Cultivated Land Information Extraction
Luyan Niu, Taichang Cui, Jiabo Sun, Xiaoyan Zhang
52-63
Research on High Precision pH Sensing Device Based on Cloud Platform Service
Zhiyue Shang, Xin Zhang, Cheng Zeng, Yuanfang Yao, Yunlong Bu, Yu Cai
64-79
Effects of Waterlogging and Shading at Jointing Stage on Dry Matter Distribution and Yield of Winter Wheat
Yang Liu, Xiaoyu Liu, Jing Cao, Chunlin Shi, Shouli Xuan
80-92
Identification of Eggplant Young Seedlings Infected by Root Knot Nematodes Using Near Infrared Spectroscopy
Wei Ma, Xiu Wang, Lijun Qi, Dongyan Zhang
93-100
Applicability of Model Updating Method to Different Detection Indexes of Cold Fresh Pork
Shanmei Liu, Hui Peng, Ruifang Zhai, Jun Luo
101-110
Detection of Defects in Malus asiatica Nakai Using Hyperspectral Imaging
Jianglong Liu, Shujuan Zhang, Haixia Sun, Zhiming Wu
111-122
Study and Development of the Precision Management System for Livestock
Fengyun Wang, Wenjie Feng, Jiye Zheng, Huaijun Ruan
123-133
Kinematic Simulation of Vibrating Disc No-Till Seeder Based on Creo Software
Caiyun Lu, Zhijun Meng, Xiu Wang, Guangwei Wu, Liwei Li, Weiqiang Fu, Jiayang Yu
134-142
Calculation of Effective Rainfall in the Spring Maize Growing Period
Nana Han, Gangyan Lou, Yangren Wang, Qingyun Zhou, Jianhua Jin, Songmin Li, Lantao Ye
143-151
Simulation of Evaporation and Transpiration of Eggplant Under Mulch Drip Irrigation in Greenhouse
Zhiwei Zheng, Liuyan Yu, Xiushui Liu
152-159
Design and Development of Greenhouse Energy Management Platform Based on STM32
Junlin Sun, Xin Zhang, Cheng Zeng, Wengang Zheng, Lipeng Guo, Yali Du
160-172
Study on the Dynamic Low Limit of Irrigation for Winter Wheat
Hongzheng Shen, Yangren Wang
173-188
Research on Plant Growth Simulation Method Based on ARToolkit
Peng-Fei Zhao, Tian-En Chen, Wei Wang, Fang-Yi Chen
189-196
Control System Design of Soy Sauce Koji-Making Based on ARM
Min Zhang, Yuhua Wu, Ting Yang, Shijun Li
197-203
Research on the Comprehensive Evaluation of Alfalfa Management in Zuli River Basin
Rui Guo, Cui Wang, Xue Shang, Xuan Mi
204-211
Fruit Tree Image Registration Based on Improved FAST Algorithm
Juan Feng, Lihua Zeng, Jianping Li
212-217
Development of a Recognition System for Alfalfa Leaf Diseases Based on Image Processing Technology
Feng Qin, Haiguang Wang
218-235
Design Optimization and Performance Evaluation of a Tillage Depth Precision Measurement System
Kang Niu, Yanwei Yuan, Junning Zhang, Fengzhu Wang, Yangchun Liu, Xianfa Fang, Hong Cheng
236-245
Research on Evaluation of Soil Fertility Resource Space Based on Regional Hotspots and Clustering Method
Guifen Chen, Jian Lu, Ying Meng, Dongxue Wang
246-256
Research on GA-RBF Optimization Algorithm in the Prediction of Yield Loss of Maize Diseases and Pests
Guifen Chen, Dongxue Wang, Shan Zhao, Siwei Fu
257-267
The Association Rules Algorithm Based on Clustering in Mining Research in Corn Yield
Bo Liu, Guifen Chen
268-278
Application of Principal Component Cluster Analysis in the Quality of Cordyceps Sinensis
Xin Zhao, Hongjian Yang, Yuqi Sheng, Yang Jiao, Haijiao Yu, Yao Qin, Guogang Zhao
279-283
Principal Component Clustering Analysis Apply to the Amino Acid Content in Antler Based on Matlab
Xin Zhao, Jing Wang, Yang Jiao, Haijiao Yu, Yao Qin, Quanming Li, Guogang Zhao
284-290
The Principal Component Analysis and Cluster Analysis of Trace Elements in Gentian
Xin Zhao, Mingwei Xu, Guoqing Sun, Yang Jiao, Haijiao Yu, Quanming Li, Guogang Zhao
291-297
Research on Color and Shape Recognition of Maize Diseases Based on HSV and OTSU Method
Guifen Chen, Ying Meng, Jian Lu, Dongxue Wang
298-309
Research on Variation Rule of Sensible Heat Flux in Field Under Different Soil Moisture Content and Underlying Surface by Large Aperture Scintillometer
Xin Han, Qingyun Zhou, Baozhong Zhang, Di Xu
310-317
Design Method for Chemical Clogging Emitters Boundary Optimization
Xu Li, Peiling Yang, Shumei Ren, Lili Zhangzhong, Lihong Yang
318-329
Strategies of Agricultural Manufacturing Industrial Cluster Knowledge Service Platform Construction and Optimization: The Case of Shandong Province
Qiong He, Minli Yang
330-341
Application of GIS and Modified DRASTIC Model Based on Entropy Weight and Fuzzy Theory to Ground Water Vulnerability Evaluation
Shaofei Li, Guanyou Li
342-353
Simulation Research on Water Quality in the Irrigation Section of Jinsha River
Xu Wang, Ping Yu
354-359
Research on Virtual Simulation of Flood Propagation in Agricultural Area Under the Land Subsidence
Ping Yu, Shaofei Li, Xu Wang
360-371
Research on the Clustering Method of Agricultural Scientific Data Based on the Author’s Scientific Research Relationship
Dingfeng Wu, Liyun Wang, Jian Wang, Hua Zhao, Guomin Zhou
372-380
Evaluating E-Service Quality of Agricultural Business Websites in China: E-S-QUAL Model Approach
Ke Sun, Yan Li, Yiliang Wang, Xi Wu, Yiming Huang
381-387
Design of Agaricus Bisporus Automatic Grading System Based on Machine Vision
Jiye Zheng, Wenjie Feng, Bingfu Liu, Fengyun Wang
388-395
Study on China-Laos Forestry Cross-Border Cooperation Strategy Model
Yu He
396-405
The Monitoring System for Agricultural Environment Based on Point Surface Fusion with the Internet of Things and WebGIS
Guifen Chen, Yinglun Li
406-414
Study on Social Stability Risk Detection of Large Hydraulic Project Construction Based on Social Vulnerability Evaluation
Aihua Wu, Changzheng Zhang, Zhijie Ma
415-424
Research on Intelligent Decision of Pulmonary Tuberculosis Disease Based on Data Mining
Guifen Chen, Wang Ke, Ma Li
425-434
Removing Stray Noise Quickly from Point Cloud Data Based on Sheep Model
Heru Xue, Xinhua Jiang, Yanqing Zhou, Liyan Wang, Chunlan Wang
435-441
Modelling and Predicting of Soil Electrical Conductivity and PH from Semi-arid Grassland Using VIS-NIR Spectroscopy Technology
Shangbin Lei, Nisha Bao, Shanjun Liu, Xiaocui Liu
442-453
Effect of Plants Combination in Purifying Farmland Drainage
Songmin Li, Qingyun Zhou, Nana Han, Shuhong Sun
454-463
Problems and Countermeasures of 3S Technologies Application in Precision Agriculture
Qiulan Wu, Zhihong Liu, Dandan Yang, Zhenrong Han
464-472
Feature Selection for Cotton Matter Classification
Xuehua Zhao, Ying Huang, Zhao Li, Shukai Wu, Xiuhong Ma, Hua Chen, Xu Tan
473-480
Effect of Calibration Set Selection on Quantitatively Determining Test Weight of Maize by Near-Infrared Spectroscopy
Lianping Jia, Peng Jiao, Junning Zhang, Zhen Zeng, Xunpeng Jiang
481-488
Research on Method of Image Extraction for Crop Monitoring with Multi Rotor UAV
Wei Ma, Xiu Wang, Lijun Qi, Cuiling Li
489-495
Prediction of Drying Indices for Paddy Rice in a Deep Fixed-Bed Based on Neural Network
Danyang Wang, Chenghua Li, Benhua Zhang, Ling Tong
496-507
Definition Management Zones of Drip Irrigation Cotton Field Based on the GIS and RS
Ze Zhang, Zhouyang Li, Lulu Ma, Xin Lv, Lifu Zhang
508-517
A Survey on Development of “Internet + Farmer Cooperative” in China
Guo-Peng Zhang, Jie-Ling Zou, Jing Hua, Li-Ming Wang, Jing-Shun Du, Yu-Bin Wang
518-527
Hyperspectral Estimation of Leaf Area Index of Winter Wheat Based on Akaike’s Information Criterion
Haikuan Feng, Fuqin Yang, Guijun Yang, Haojie Pei
528-537

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/