index - Computer and Computing Technologies in Agriculture VIII Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture VIII
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter
High-Throughput Estimation of Yield for Individual Rice Plant Using Multi-angle RGB Imaging
Lingfeng Duan, Chenglong Huang, Guoxing Chen, Lizhong Xiong, Qian Liu, Wanneng Yang
1-12
A Method to Determine the Maximum Side Perspective of Satellite with the Constraints of Mapping Accuracy
Jihong Yang, Haiwei Li, Yin Zhan, Liangshu Shi, Jinqiang Wang, Zhengchao Chen
13-22
Using Hyperspectral Remote Sensing Identification of Wheat Take-All Based on SVM
Hongbo Qiao, Hongtao Jiao, Yue Shi, Lei Shi, Wei Guo, Xinming Ma
23-30
Evaluation Research of the Influence of Small Hydropower Station for Fuel Project on Social Development Impact
Zhengqi He, Dechun Huang, Changzheng Zhang, Bo Wang, Zhijie Ma
31-39
Study on Survey Methods for Crop Area Change Reasons at National Scale
Quan Wu, Hualang Hu, Yanxia Liu, Danqiong Wang, Xinyu Duan, Lijuan Jia, Yajuan He
40-47
Path Analysis on Effects of Main Economic Traits on the Yield of YU6, A Japonica x Indica Hybrid Rice Line
Weiming Liu
48-53
Nitrogen Revising of Rapeseed (Brassica napus L.) Phenology and Leaf Number Models
Hongxin Cao, Yan Liu, Wenyu Zhang, Yeping Zhu, Daokuo Ge, Yanbin Yue, Yongxia Liu, Jinying Sun, Zhiyou Zhang, Yuli Chen, Weixin Zhang, Kunya Fu, Na Liu, Chunhuan Feng, Taiming Yang
54-66
Research on the Principles of User Behavior in Building Information Resource Sharing System
Qi Wang, Wenyong Chen
67-72
Research on Three Dimensional Reconstruction of the Ancient Building Based on Images
Yingfeng Hu
73-79
Development and Current Situation of Agricultural Scientific Data Sharing in China
Zhao Hua, Wang Jian
80-86
Research on Building Technology of Aquaculture Water Quality Real-Time Monitoring Software Platform
Yinchi Ma, Wen Ding, Wentong Li
87-93
Mathematical Modeling of Broccoli Cultivation and Growth Period and Yield of Flower Heads
Liu Wei-Ming, Wang En-Guo
94-98
Research on the Allocation in the Complex Adaptive System of Agricultural Land and Water Resources of the Sanjiang Plain
Qiang Fu, Tienan Li, Tianxiao Li
99-106
The Effect of Precision Nitrogen Topdressing Decision on Winter Wheat
Guo Jianhua, Meng Zhijun, Chen Liping, Ma Wei, An Xiaofei, Yao Hong
107-116
Design and Implementation of WeChat Public Service Platform for the China Research Center for Agricultural Mechanization Development, CAU
Qing Dong, Min-Li Yang
117-129
Research on Data Sharing Model Based on Cluster
Xiaobin Qiu, Hongqian Chen, Nan Zhou
130-136
Agriculture Big Data: Research Status, Challenges and Countermeasures
Haoran Zhang, Xuyang Wei, Tengfei Zou, Zhongliang Li, Guocai Yang
137-143
Improved Method for Modeling in Capacitive Grain Moisture Sensor
Yang Liu, Cheng Xinrong, Mu Haomiao, Song Yuyao
144-150
Effects of Reclaimed Water and C and N on Breakthrough Curves in Sandy Soil and Loam
Fangze Shang, Shumei Ren, Lei Yan, Chong Zhang, Ganlin Wu, Guoya Wang, Chunhuan Zhu
151-159
The Design and Implementation of Email Archiving System Based on J2EE
Hu Hongwei, Yu Ping, Zhou Nan
160-166
Stimulating Effect of Low-Temperature Plasma on Seed Germination Characteristics of Trifolium repens
Nandintsetseg Munkhuu, Changyong Shao, Decheng Wang, Liangdong Liu, Imtiaz Muhammad, Changbin He, Shanzhu Qian, Ru Jia, Jinkui Feng
167-174
Research and Implementation of Modeling Grid DEM Based on Discrete Data
Jing Wang, Kai Xia, Xuegong Chen
175-184
Effect of Different Nitrogen Fertilizers with Reclaimed Water Irrigation on Soil Greenhouse Gas Emissions
Ning Ma, Shumei Ren, Peiling Yang, Yanbing Chi, Dawei Gao
185-192
Research on Spatial Variability Characteristics of Black Soil Unfrozen Water in Songnen Plain during Freezing-Thawing Period
Zilong Wang, Qiang Fu, Jun Meng, Qiuxiang Jiang, Xianghao Wang
193-199
Comprehensive Evaluation of Land Resources Carrying Capacity under Different Scales Based on RAGA-PPC
Qiuxiang Jiang, Qiang Fu, Jun Meng, Zilong Wang, Ke Zhao
200-209
Software Design of Distribution Map Generation for Soil Parameters Based on VC++
Xiaofei An, Zhijun Meng, Guangwei Wu, Jianhua Guo
210-217
RBF Neural Network Based on K-means Algorithm with Density Parameter and Its Application to the Rainfall Forecasting
Zhenxiang Xing, Hao Guo, Shuhua Dong, Qiang Fu, Jing Li
218-225
Design of Transplanting Mechanism with B-Spline Curve Gear for Rice Pot Seedling Based on UG
Yanjun Zuo, Huixuan Zhu, Peng Cao
226-232
The Catchment Water-Based System Health Evaluation Based on the TOPSIS Model
Zhenxiang Xing, Jing Li, Meixin Liu, Qiang Fu, Hao Guo
233-239
Efficiency Evaluation of Agricultural Informatization Based on CCR and Super-Efficiency DEA Model
Xu Han, Li Wang, Hui Wang, Shuqin Wang
240-246
A Portable Impedance Detector of Interdigitated Array Microelectrode for Rapid Detection of Avian Influenza Virus
Xiaohong Wang, Zhuo Zhao, Yuhe Wang, Jianhan Lin
247-256
Application of Information Technology on Traceability System for Agro-Food Quality and Safety
Xue Xia, Yun Qiu, Lin Hu, Guomin Zhou
257-269
Computer Computing and Simulation—In View of the Leaves’ Categories, Shapes and Mass
Jiahong Li, Heng Li, Qiang Fu
270-284
Numerical Simulation of Regulating Performance of Direct-Operated Pressure Regulator for a Microirrigation Lateral
Chen Zhang, Guangyong Li
285-303
Analysis and Research of K-means Algorithm in Soil Fertility Based on Hadoop Platform
Guifen Chen, Yuqin Yang, Hongliang Guo, Xionghui Sun, Hang Chen, Lixia Cai
304-312
Application and Prospect of New Media in Forecast of Plant Pests
Zhiwei Zhao, Feng Qin, Haiguang Wang
313-323
Modeling the Drivers of Agricultural Land Conversion Response to China’s Rapidly Rural Urbanization: Integrating Remote Sensing with Socio-Economic Data
Yiqiang Guo, Jieyong Wang, Chunxian Du
324-336
Study on the Detection and Warning System of Rice Disease Based on the GIS and IOT in Jilin Province
Guogang Zhao, Haiye Yu, Guowei Wang, Yuanyuan Sui, Lei Zhang
337-343
Study of Plant Animation Synthesis by Unity3D
Yanna Jiang, Boxiang Xiao, Baozhu Yang, Xinyu Guo
344-350
A New Algorithm of Bayesian Model Averaging Based on SCE - UA Collection Averaging
Liu Jun-Hua, Zhang Hong-Qin, Zhang Cheng-Ming, Zhao Tianyu, Ma Jing
351-358
Research on Social Risk Evolution and Control of the Large Hydraulic Project Construction Based on Society Burning Theory
Bo Wang, Dechun Huang, Haiyan Li, Chang Zhang, Zheng He
359-370
Exploring the Influential Factors of e-Banking Satisfaction in Rural Areas in China
Mengyu Ren, Yan Li, Yu Wang, Zihao Zhao
371-378
Study on Key Technology for the Discrimination of Xihu Longjing Tea Grade by Electronic Tongue
Bolin Shi, Houyin Wang, Lei Zhao, Ruicong Zhi, Zhi Li, Lulu Zhang, Nan Xie
379-392
Research on Pattern Recognition Method for Honey Nectar Detection by Electronic Nose
Ningjing Liu, Bolin Shi, Lei Zhao, Zhaoshen Qing, Baopin Ji, Feng Zhou
393-403
Study on Cloud Service Mode of Digital Libraries Based on Sharing Alliance
Xiaorong Yang, Dan Wang, Lihua Jiang, Jian Ma, Hui Xie
404-410
Research on Detection Moisture of Intact Meat Based on Discrete LED Wavelengths
Li-Feng Fan, Jian-Xu Wang, Peng-Fei Zhao, Hao Li, Zhong-Yi Wang, Lan Huang
411-418
The Issues and Challenges in Copyright Protection for Agriculture Digital Publishing
Yuan-Yuan Tu
419-425
Development of Glass Microelectrodes Pipette Puller Based on Monitoring and Controlling Heating Strength
Yuan Wang, Li-Feng Fan, Jian-Xu Wang, Yang Chen, Lan Huang, Zhong-Yi Wang
426-436
Effect of Low-Temperature Plasma on Forage Maize (Zea mays Linn.) Seeds Germination and Characters of the Seedlings
Changyong Shao, Decheng Wang, Xianfa Fang, Xin Tang, Lijing Zhao, Lili Zhang, Liangdong Liu, Guanghui Wang
437-443
Comparison of Methods for Forecasting Yellow Rust in Winter Wheat at Regional Scale
Chenwei Nie, Lin Yuan, Xiaodong Yang, Liguang Wei, Guijun Yang, Jingcheng Zhang
444-451
The Standard of Data Quality Control Technology Based on the Share of Rural Science and Technology Data
Dan Wang, Xiaorong Yang, Jian Ma, Yang Sun
452-459
The Impact of Climate Change on the Potential Suitable Distribution of Major Crops in Zambia and the Countermeasures
Yanqin Wang, Zhen Tan, Guojun Sun
460-472
A Model for Personalized Information Services of Agricultural Library Based on Multi-agent
Xie Meiling
473-479
Interpolation Method of Soil Moisture Data Based on BMA
Wan Shu-Jing, Zhang Cheng-Ming, Liu Ji-Ping, Yu Ting, Ma Jing
480-488
Analysis of Soil Water Wetting and Dynamics in Trace Quantity Irrigation
Haobo Cui, Shumei Ren, Peiling Yang, Huang Lingmiao, Zixuan Ma, Xiaorui Zhang, Weishu Wang, Zelin Li
489-494
A Particle Swarm Optimization Algorithm for Neural Networks in Recognition of Maize Leaf Diseases
Jia Tao
495-505
Applied Research of IOT and RFID Technology in Agricultural Product Traceability System
Guogang Zhao, Haiye Yu, Guowei Wang, Yuanyuan Sui, Lei Zhang
506-514
A Survey on Quality of Service Monitoring and Analysis of Network of Agricultural Science and Technology Resources
Ma Jian
515-520
An Automatic Counting Method of Maize Ear Grain Based on Image Processing
Mingming Zhao, Jian Qin, Shaoming Li, Zhe Liu, Jin Cao, Xiaochuang Yao, Sijing Ye, Lin Li
521-533
Research of SF6 Pressure Gauge Automatic Reading Methods Based on Machine Vision
Song Yao, Liu Chunhong, Deng Qiao, Wang Yixuan
534-545
Linking and Consuming Agricultural Big Data with Linked Data and KOS
Guojian Xian, Ruixue Zhao, Xianxue Meng, Yuantao Kou, Liang Zhu
546-555
Research on Construction of Cloud Service Platform of Sci-tech Information for Agricultural Research System
Ruixue Zhao, Yuantao Kou, Ruopeng Du, Liangliang Gu, Honglei Yang
556-564
Research on Construction of Agricultural Domain Knowledge Service Platform Based on Ontology
Yuantao Kou, Ruixue Zhao, Guojian Xian
565-574
Analysis on Snow Distribution on Sunlight Greenhouse and Its Distribution Coefficient
Chunhui Dai, Xiugen Jiang, Min Ding, Dongxin Lv, Guilin Jia, Peng Zhang
575-588
Agricultural Library Information Retrieval Based on Improved Semantic Algorithm
Xie Meiling
589-594
Assessment of Agricultural Information Service Based on Improved BP Network
Xie Meiling
595-602
Measurement System of Reducing Temperature Fluctuation of Thermostat Bath for Calibrating Thermocouple
Min Zhang, Feixia Liang, Yue Xie, Ruguo Huang, Haitao Yuan, Jiahua Lu
603-609
Design and Implementation of Monitoring and Early Warning System for Urban Roads Waterlogging
Yang Liu, Mingyi Du, Changfeng Jing, Guoyin Cai
610-615
Development of Early-Warning Model for Intensive Pig Breeding
Nanxin Chen, Qingling Duan, Jianqin Wang, Ruizhi Sun
616-626
An On-Line Monitoring System of Crop Growth in Greenhouse
Wu Lixuan, Sun Hong, Li Minzan, Zhang Meng, Zhao Yi
627-637
Evaluation Model of Winter Wheat Yield Based on Soil Properties
Wei Yang, Minzan Li, Lihua Zheng, Hong Sun
638-645
Design of a Measurement and Control System for Delinting Machine
Liming Zhou, Yanwei Yuan, Junning Zhang, Xin Dong
646-652
Automatic Navigation System Research for PZ60 Rice Planter
Liguo Wei, Xiaochao Zhang, Quan Jia, Yangchun Liu
653-661
Plant Image Analysis Machine Vision System in Greenhouse
Jianlun Wang, Xiaoying Cui, Dongbo Xu, Shuangshaung Zhao, Hao Liu, Shuting Wang, Jianshu Chen
662-690
A Review on Spectrometer of Pb(II) in Water
D. Zhang, M. Sun, L. Zou
691-701
System Design of Online Monitoring and Controlling System Based on Zigbee in Greenhouse
Fengmei Li, Yaoguang Wei, Yingyi Chen, Xu Zhang
702-713
Study on the Temporal and Spatial Variability of Maize Yield in Precision Operation Area
Yueling Zhao, Haiyan Han, Liying Cao, Li Ma, Guifen Chen
714-719
Soil Water Sensor Based on Standing Wave Ratio Method of Design and Development
Yinli Xu, Weizhong Yang, Zhenbo Li
720-730
A New Method for Rapid Detection of the Volume and Quality of Watermelon Based on Processing of X-Ray Images
Ling Zou, Sun Ming, Di Zhang
731-738
An Improved Method for Image Retrieval Based on Color and Texture Features
Jun Yue, Chen Li, Zhenbo Li
739-752

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/