index - Computer and Computing Technologies in Agriculture VI - Part I Access content directly
   

Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page
Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture VI (Part I)
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter
Research on the “Three Networks in One” Orchard Production Information Service System
Yun Qiu, Jingchao Fan, Lin Hu, Guomin Zhou
1-10
Rapid Identification of Waste Cooking Oil with Near Infrared Spectroscopy Based on Support Vector Machine
Xiong Shen, Xiao Zheng, Zhiqiang Song, Dongping He, Peishi Qi
11-18
A Decision Support System for Fish Feeding Based on Hybrid Reasoning
Mingfei Zhang, Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li
19-26
Design and Implementation of Parent Fish Breeding Management System Based on RFID Technology
Yinchi Ma, Wen Ding
27-34
Design and Development of Dissolved Oxygen Real-Time Prediction and Early Warning System for Brocaded Carp Aquaculture
Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li
35-42
A Greenhouse Control with Sectional-Control Strategy Based on MPT Intelligent Algorithm
Fengyun Wang, Lin Mei, Wenjie Feng, Lei Wang, Limin Wang, Huaijun Ruan
43-50
Research on Digital Construction of Crop Plant Type Based on a Kind of Improved Functional-Structural Model and Component Technology
Zhenqi Fan, Chunjing Si, Quanli Yang
51-57
Edge Geometric Measurement Based Principal Component Analysis in Strawberry Leaf Images
Jianlun Wang, Yu Han, Zetian Fu, Daoliang Li, Jianshu Chen, Shuting Wang
58-68
The Research of the Strawberry Disease Identification Based on Image Processing and Pattern Recognition
Changqi Ouyang, Daoliang Li, Jianlun Wang, Shuting Wang, Yu Han
69-77
Selection of Leaf Orientation Insensitive Bands for Yellow Rust Detection
Lin Yuan, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Shuhong Cai, Jihua Wang
78-84
Forecasting the Total Power of China’s Agricultural Machinery Based on BP Neural Network Combined Forecast Method
Jinyan Ju, Lin Zhao, Jinfeng Wang
85-93
Self-Organizing Map Analysis on Peanut Yield and Agronomy Characteristics
Yujian Yang, Mingchuan Ji
94-100
Modeling and Simulating of Spatial Spread of Cross-Boundary Crop Diseases
Jiaogen Zhou, Xu Chen, Jingyin Zhao, Dongsheng Wang
101-108
Greenhouse Wireless Monitoring System Based on the ZigBee
Minghua Shang, Guoying Tian, Leilei Qin, Jia Zhao, Huaijun Ruan, Fengyun Wang
109-117
Application of an Artificial Neural Network for Predicting the Texture of Whey Protein Gel Induced by High Hydrostatic Pressure
Jinsong He, Taihua Mu
118-125
The Classic Swine Fever Morbidity Forecasting Research Based on Combined Model
Yi Liang, Shihong Liu
126-132
Application and Research of Man-Machine Interface and Communication Technique of Mobile Information Acquisition Terminal in Facility Production
Jinlei Li, Xin Zhang, Quanming Zhao, Wengang Zheng, Changjun Shen, Zhipeng Shi
133-140
CFD Modeling and Simulation of Superheated Steam Fluidized Bed Drying Process
Zhifeng Xiao, Fan Zhang, Nanxing Wu, Xiangdong Liu
141-149
Feasibility Study of Veterinary Drug Residues in Honey by NIR Detection
Hongqian Chen, Zhenhua Tu, Zhaoshen Qing, Xiaobin Qiu, Chaoying Meng
150-156
Study on Anti-collapse Behavior of Solar Greenhouses Covering Rigid Plate under Snowstorm
Chuanjia Hu, Yujia Dai, Jiahe Wang, Mengyan Song, Xiugen Jiang, Min Ding
157-165
Study on Identification Method of Foreign Fibers of Seed Cotton in Hyper-spectral Images Based on Minimum Noise Fraction
Laiqi Xu, Xinhua Wei, Xinyun Zhou, Dazhi Yu, Jinmin Zhang
166-176
Study on Agricultural Information Push Technology Based on User Interest Model
Xiaorong Yang, Qingtian Zeng, Nengfu Xie, Lihua Jiang
177-182
Research on Computer Vision-Based Object Detection and Classification
Juan Wu, Bo Peng, Zhenxiang Huang, Jietao Xie
183-188
Automatic Detection of Kiwifruit Defects Based on Near-Infrared Light Source
Pingping Li, Yongjie Cui, Yufeng Tian, Fanian Zhang, Xiaxia Wang, Shuai Su
189-198
The Fractal Dimension Research of Chinese and American Beef Marbling Standards Images
Jianwen Chen, Meiying Liu, Li Zong
199-209
Research and Application of Human-Computer Interaction System Based on Gesture Recognition Technology
Zhenxiang Huang, Bo Peng, Juan Wu
210-215
Crop Model-Based Greenhouse Optimal Control System: Survey and Perspectives
Qiaoxue Dong, Weizhong Yang, Lili Yang, Yifei Chen, Shangfeng Du, Li Feng, Qinglan Shi, Yun Xu
216-224
Cold Chain Logistics Monitoring System with Temperature Modeling
Shaoxin Guo, Fan Zhang, Jianqin Wang
225-233
Wheat Three-Dimensional Reconstruction and Visualization System
Hao Zhang, Qiang Wang, Hui Zhang, Yali Ji, Xinming Ma, Lei Xi
234-243
Study on Agricultural Condition Monitoring and Diagnosing of Integrated Platform Based on the Internet of Things
Jinying Yu, Wei Zhang
244-250
The System of Anti-bud Injury in Seedcane Cutting Based on Computer Vision
Yiqi Huang, Xi Qiao, Jian Yang
251-259
A Multi-parameter Integrated Water Quality Sensors System
Mingli Li, Daoliang Li, Qisheng Ding, Ya Chen, Chengfei Ge
260-270
Research and Development of Decision Support System for Regional Agricultural Development Programming
Jiangang Liu, Yongchang Wu, Tingting Tao, Qingquan Chu
271-281
Designation of R&D on Pig Production Intelligent Monitoring and Early Warning
Fantao Kong, Liyuan Xin, Wen Yu, Jianzhai Wu, Yongen Zhang
282-289
Research on the Inconsistency Checking in Agricultural Knowledge Base
Nengfu Xie
290-296
Applications of Internet of Things in the Facility Agriculture
Linli Zhou, Liangtu Song, Chengjun Xie, Jie Zhang
297-303
Automatic Navigation Based on Navigation Map of Agricultural Machine
Jianjun Zhou, Xiu Wang, Rui Zhang, Qingchun Feng, Wei Ma
304-311
Mathematical Study of the Effects of Temperature and Humidity on the Morphological Development of Pleurotus Eryngii Fruit Body
Juan Yang, Jingyin Zhao, Hailong Yu, Yunsheng Wang, Ruijuan Wang, Lihua Tang
312-323
Development of a Web-Based Prediction System for Wheat Stripe Rust
Weigang Kuang, Wancai Liu, Zhanhong Ma, Haiguang Wang
324-335
Research on Semantic Text Mining Based on Domain Ontology
Lihua Jiang, Hong-Bin Zhang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie
336-343
The Research and Design of the Android-Based Facilities Environment Multifunction Remote Monitoring System
Lutao Gao, Linnan Yang, Lin Peng, Yingjie Chen, Yongzhou Yu
344-351
Application of the ARIMA Models in Drought Forecasting Using the Standardized Precipitation Index
Ping Han, Pengxin Wang, Miao Tian, Shuyu Zhang, Junming Liu, Dehai Zhu
352-358
Study of Cluster Formation Algorithm for Aquaculture WSN Based on Cross-Layer Design
Xufeng Hua, Chengxun Chen, Yunchen Tian, Yongjun Guo, Kezhi Xing
359-365
The Survey of Fishery Resources and Spatial Distribution Using DIDSON Imaging Sonar Data
Wei Shen, Long Yang, Jin Zhang, Guangxiong Peng
366-375
Study on Cultivated Land Concentrated Areas Delineation Based on GIS and Mathematical Morphology: A Case of Miyun County and Pinggu District in Beijing
Yanmin Ren, Yongxia Yang, Yuchun Pan, Yu Liu, Yunbing Gao, Xiumei Tang, Zhixuan Zeng
376-383
Design and Implementation of Rapid Grading Platform for Shape and Diameter of Oranges Based on Visual C#.NET
Wenshen Jia, Wenfu Wu, Fang Li, Ligang Pan, Zhihong Ma, Miao Gao, Jihua Wang
384-389
A Fast Processing Method of Foreign Fiber Images Based on HSV Color Space
Qinxiang Wang, Zhenbo Li, Jinxing Wang, Shuangxi Liu, Daoliang Li
390-397
An Intelligent Four-Electrode Conductivity Sensor for Aquaculture
Jiaran Zhang, Daoliang Li, Cong Wang, Qisheng Ding
398-407
Integration and Development of On-Site Grain Yield Monitoring System Based on IPC
Xiang Guo, Lihua Zheng, Xiaofei An, Jia Wu, Minzan Li
408-417
Development and Performance Test for a New Type of Portable Soil EC Detector
Xiaoshuai Pei, Lihua Zheng, Yong Zhao, Menglong Zhang, Minzan Li
418-424
Water Temperature Forecasting in Sea Cucumber Aquaculture Ponds by RBF Neural Network Model
Shuangyin Liu, Longqin Xu, Ji Chen, Daoliang Li, Haijiang Tai, Lihua Zeng
425-436
Discussion on Calculation Method of Social Stability Price of Farmland Requisition Price: Taking Bazhou City as an Example
Yapeng Zhou, Lin Liu, Yang Yang, Li Zhang, Hao Xu, Yigong Zhang, Zhiwei Li
437-443
Quantitative Analysis of and Discussion on Social Security Price of Farmland in Land Requisition Price
Yapeng Zhou, Lin Liu, Yang Yang, Ying Chen, Hao Xu, Wenting Zhao, Na Hao
444-450

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/