index - Computer and Computing Technologies in Agriculture V - Part III Access content directly
   


Full Text Documents

59

Search


Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture V (Part III)
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter

Simulation, Optimization, Monitoring and Control Technology


Discrimination and Prediction of Pork Freshness by E-nose
Xuezhen Hong, Jun Wang
1-14
Nonlinear Optimization of GM(1,1) Model Based on Multi-parameter Background Value
Tangsen Zhan, Hongyan Xu
15-19
Plant Leaf Water Detection Instrument Based on Near Infrared Spectroscopy
Jiannan Jia, Haiyan Ji
20-27
Optimization Strategy on Cash Transportation Routing of Banks
Longjia Xiao, Xin Wang
28-42
Drought Monitoring Based on the Vegetation Temperature Condition Index by IDL Language Processing Method
Wenhao Ou, Wei Su, Chen Wu, Zhongzheng Zhu, Yanmin Li, Shi Shen
43-49
A Kind of Rice Nitrogen Status Rapid Diagnostic Tool
Jin-Heng Zhang, Xin Yu, Yongliang Lv, Zhenxuan Yao, Dapeng Li, Chao Han
50-61
Applying Axiomatic Design Theory to the Multi-objective Optimization of Disk Brake
Zhiqiang Wu, Xianfu Cheng, Junping Yuan
62-73
Energetic and Exergetic Performances Simulating of GSHP Greenhouse Cooling System in Northern China
Lilong Chai, Chengwei Ma, Gangyi Xu, Mingchi Liu, Yong Xu
74-84
Vague Weighted Decision-Making Method and Its Application in Sugarcane Breeding
Hongxu Wang, Fujin Zhang, Yunsheng Xu
85-91
Driver Safe Speed Model Based on BP Neural Network for Rural Curved Roads
Xiaolei Chen, Ruijuan Chi, Jianqiang Wang, Changle Pang, Qing Xiao
92-102
Solving Motion Law by Numerical Simulation on Bowl Seeding Transplanting Robot
Chunhui Qi, Jianping Hu, Jun Ma, Jianbing Zhang
103-111
Development of an Automatic Control System for Pot-Grown Rice Inspection Based on Programmable Logic Controller
Wanneng Yang, Chenglong Huang, Qian Liu
112-118
Bee Products Quality Control and Emergency Management Mechanism Research Based on Multi-Agent
E. Yue, Yongsheng Cao, Yeping Zhu
119-128
Evaluating Simulation Model Based on Generated Weather Data
Shijuan Li, Yeping Zhu
129-135
On Integral Sum Numbers of Cycles
Ergen Liu, Qing Zhou, Wei Yu
136-139
Soil-Cutting Simulation and Test of Oblique Rotary Tiller
Jianmin Gao, Yongchao Jin
140-150
Image Recognition of Grape Downy Mildew and Grape Powdery Mildew Based on Support Vector Machine
Guanlin Li, Zhanhong Ma, Haiguang Wang
151-162
Monitoring Wheat Stripe Rust Using Remote Sensing Technologies in China
Haiguang Wang, Jiebin Guo, Zhanhong Ma
163-175
Research on Automatic Inspection Methods of Flight Quality of Digital Aerial Photography Results
Yanwei Zeng, Yong Liang, Wencong Jiang, Xiaojun Wang
176-187
Application of Machine Vision Technology in the Diagnosis of Maize Disease
Liying Cao, Xiaohui San, Yueling Zhao, Guifen Chen
188-194
Analysis of the Rigidity of Arc Flexible Hinge with Different Geometrical Parameters
Hongjiang Chen
195-200
A Study of Image Processing on Identifying Cucumber Disease
Yong Wei, Ruokui Chang, Yuanhong Wang, Hua Liu, Yanhong Du, Jianfeng Xu, Ling Yang
201-209
Dynamic Compensation for Impact-Based Grain Flow Sensor
Junwan Hu, Changlai Gong, Zhigang Zhang
210-216
Research on the Simulation Model of Above-Ground Organs Morphogenesis of Flue-Cured Tobacco
Shuping Xiong, Lei Xi, Jucai Wang, Guanghui Xu, Xinming Ma
217-229
Simulation on Magnetic Field Characteristics of Permanent-Magnet Seed-Metering Device
Jing Wang, Jianping Hu, Qirui Wang, Xun Wang
230-238
Maximum Entropy Niche-Based Modeling (Maxent) of Potential Geographical Distributions of Lobesia Botrana (Lepidoptera: Tortricidae) in China
Wencheng Lv, Zhihong Li, Xingxia Wu, Wenlong Ni, Weiwei Qv
239-246
A Design of Greenhouse Remote Monitoring System Based on WSN and WEB
Jun Wang, Gang Liu
247-256
Research on the Monitor and Control System of Granary Temperature and Humidity Based on ARM
Liu Yang, Xinrong Cheng, Zhijie Jiang, Zhijun Ren
257-264
The Research of Support Vector Machine in Agricultural Data Classification
Lei Shi, Qiguo Duan, Xinming Ma, Mei Weng
265-269
Study of Micro-vision Calibration Technique Based on SIFT Feature Matching
Tao Hu, Hui-Lan Wu, Guodong Liu
270-277
Design of Fuzzy Control Algorithm for Precious Irrigation System in Greenhouse
Ronghua Ji, Lijun Qi, Zicheng Huo
278-283
Winter Wheat Yield Estimation Coupling Weight Optimization Combination Method with Remote Sensing Data from Landsat5 TM
Xingang Xu, Jihua Wang, Wenjiang Huang, Cunjun Li, Xiaoyu Song, Xiaodong Yang, Hao Yang
284-292
Application of Data Fusion Technology in Greenhouse Environment Monitoring and Control System
Xiangfei Meng, Changming Wang
293-299
Improvement of the Capacitive Grain Moisture Sensor
Liu Yang, Yongjun Zheng, Zhijie Jiang, Zhijun Ren
300-307
Study on the Automatic Composition of Document Service Based on Semantic and Multi-agent Method
Haiyan Hu, Xianxue Meng, Xiaolu Su
308-314
Utilizing Model to Optimize Crop Plant Density: A Case Study on Tomato
Lili Yang, Qiaoxue Dong, Daoliang Li
315-319
Research on Automatic Inspection Methods of Image Quality of Digital Aerial Photography Results
Yong Liang, Yanwei Zeng, Wencong Jiang, Xiaojun Wang
320-331
Simulated Analysis of a Wheeled Tractor on Soft Soil Based on RecurDyn
Wenqian Huang, Feijun Xu, Jishuai Ge, Chi Zhang
332-342
Identifying Apple Surface Defects Based on Gabor Features and SVM Using Machine Vision
Wenqian Huang, Chi Zhang, Baihai Zhang
343-350
Walking Goal Line Detection Based on DM6437 on Harvesting Robot
Gang Wu, Yu Tan, Yongjun Zheng, Shumao Wang
351-361
Winter Wheat Seedtime Monitoring through Satellite Remote Sensing Data
Xiaoyu Song, Wenjiang Huang, Bei Cui, Jihong Zhou
362-371
Guaranteed Cost Control for Uncertain Distributed Delay System with Neutral Type
Yuyan Zhang, Dan Zhao, Yan Zhao, Na Zhang
372-382
Sustainability Assessment of Regional Water Resources Use Based on PSO-PPE
Qiang Fu, Qiuxiang Jiang, Zilong Wang
383-390
Comprehensive Evaluation of Regional Agricultural Water and Land Resources Carrying Capacity Based on DPSIR Concept Framework and PP Model
Qiang Fu, Qiuxiang Jiang, Zilong Wang
391-398
Investigating Image Enhancement in Pseudo-Foreign Fiber Detection
Xin Wang, Daoliang Li, Wenzhu Yang
399-409
Assimilating MODIS-LAI into Crop Growth Model with EnKF to Predict Regional Crop Yield
Sijie Wu, Jianxi Huang, Xingquan Liu, Jinlong Fan, Guannan Ma, Jinqiu Zou
410-418
The Reputation Analysis Based on the Signal Game Theory Model of the Aquatic Products of Logistics Company
Jiansheng Zhang, Jinglai Zhang, Shangwu Liu, Jianning Mu
419-429
Principal Component Analysis of Anhui Agricultural Industrialization
Li Chen
430-435
Research on Change Monitoring Method of Cultivated Lands Level Based on Volatile Indicators
Yanqing Chen, Jianyu Yang, Chao Zhang, Zhouting Sun, Dongping Ming
436-445
Feature Selection for Cotton Foreign Fiber Objects Based on PSO Algorithm
Hengbin Li, Jinxing Wang, Wenzhu Yang, Shuangxi Liu, Zhenbo Li, Daoliang Li
446-452
Optimization Model to Estimate Mount Tai Forest Biomass Based on Remote Sensing
Yanfang Diao, Chengming Zhang, Jiping Liu, Yong Liang, Xuelian Hou, Xiaomin Gong
453-459
Important Parameters Optimization for Opening Cotton Device
Gaili Gao, Hefei Zhao, Jun Liu, Daoliang Li
460-468
Fast Segmentation of Foreign Fiber Image
Yutao Wu, Wenzhu Yang, Zhenbo Li, Daoliang Li
469-483
A Portable Measurement Instrument for the Measurement of Water Body Chlorophyll-a in the Support of Fluorescence Detection
Cong Wang, Daoliang Li, Lingxian Zhang, Qisheng Ding, Zetian Fu
484-494
The Key Information Technology of Soybean Disease Diagnosis
Baoshi Jin, Xiaodan Ma, Zhongwen Huang, Yuhu Zuo
495-501
The Application of Wireless Sensor in Aquaculture Water Quality Monitoring
Wen Ding, Yinchi Ma
502-507
Prediction of Dissolved Oxygen Content in Aquaculture of Hyriopsis Cumingii Using Elman Neural Network
Shuangyin Liu, Mingxia Yan, Haijiang Tai, Longqin Xu, Daoliang Li
508-518
Finite Element Analysis and Design Improvement of Film Picking Forks Roller Tooth in Field Cleaning Machine
Xufeng Wang, Yonghua Sun, Shaohui Ma, Wei Wang, Jungang Wang, Xuejun Zhang
519-526
A Kind of Proxy Caching Program Based on Doubly Linked List in VOD System
Jianzhong Hou, Qiaolin Chai
527-531

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/