index - Computer and Computing Technologies in Agriculture IV - Part I Access content directly
   


Full Text Documents

89

Search


Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture IV - Part I
Daoliang Li, Yingyi Chen, Yande Liu
Book Front Matter
3-D Turbulence Numerical Simulation for the Flow Field of Suction Cylinder-Seeder with Socket-Slots
Yanjun Zuo, Xu Ma, Long Qi, Xinglong Liao
1-8
An Architecture for the Agricultural Machinery Intelligent Scheduling in Cross-Regional Work Based on Cloud Computing and Internet of Things
Sun Zhiguo, Xia Hui, Wang Wensheng
9-15
A Comparative Study of Modified Materials of Acetylcholinesterase Biosensor
Xia Sun, Xiangyou Wang, Wenping Zhao, Shuyuan Du, Qingqing Li, Xiangbo Han
16-24
A Detection Method of Rice Process Quality Based on the Color and BP Neural Network
Peng Wan, Changjiang Long, Xiaomao Huang
25-34
A Digital Management System of Cow Diseases on Dairy Farm
Lin Li, Hongbin Wang, Yong Yang, Jianbin He, Jing Dong, Honggang Fan
35-40
A General Agriculture Mobile Service Platform
Hu Haiyan, Su Xiaolu
41-47
A Halal and Quality Attributes Driven Animal Products Formal Producing System Based on HQESPNM
Qiang Han, Wenxing Bao
48-55
A Metadata Based Agricultural Universal Scientific and Technical Information Fusion and Service Framework
Cui Yunpeng, Liu Shihong, Sun Sufen, Zhang Junfeng, Zheng Huaiguo
56-61
A Method to Calibrate the Electromagnetic Tracking Instrument When Measuring Branches of Fruit Trees
Ding-Feng Wu, Jian Wang, Guo-Min Zhou, Li-Bo Liu
62-67
A Method of Deduplication for Data Remote Backup
Jingyu Liu, Yu-An Tan, Yuanzhang Li, Xuelan Zhang, Zexiang Zhou
68-75
A Localization Algorithm for Sparse-Anchored WSN in Agriculture
Chunjiang Zhao, Shufeng Wang, Kaiyi Wang, Zhongqiang Liu, Feng Yang, Xiandi Zhang
76-86
A New Method of Transductive SVM-Based Network Intrusion Detection
Manfu Yan, Zhifang Liu
87-95
Design and Simulation of Jujube Sapling Transplanter
Wangyuan Zong, Wei Wang, Yonghua Sun, Hong Zhang
96-102
A Precision Subsidy Management System for Strawberry Planting in ChangPing District of BeiJing
Zhang Chi, Chen Tian’en, Chen Liping
103-109
A Semantic Search Engine Based on SKOS Model Ontology in Agriculture
Yong Yang, Jinhui Xiong, Shuyan Wang
110-118
A System for Detection and Recognition of Pests in Stored-Grain Based on Video Analysis
Ying Yang, Bo Peng, Jianqin Wang
119-124
A Tabu Search Approach to Fuzzy Optimization of Camellia Oleifera Fertilization
Qin Song, Fukuan Zhao, Yujun Zheng
125-130
AgOnt: Ontology for Agriculture Internet of Things
Siquan Hu, Haiou Wang, Chundong She, Junfeng Wang
131-137
Auto Recognition of Navigation Path for Harvest Robot Based on Machine Vision
Bei He, Gang Liu, Ying Ji, Yongsheng Si, Rui Gao
138-148
An Agricultural Tri-dimensional Pollution Data Management Platform Based on DNDC Model
Lihua Jiang, Wensheng Wang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie, Youping Cheng
149-154
An Analysis on the Inter-annual Spatial and Temporal Variation of the Water Table Depth and Salinity in Hetao Irrigation District, Inner Mongolia, China
Jun Du, Peiling Yang, Yunkai Li, Shumei Ren, Xianyue Li, Yandong Xue, Lingyan Wang, Wei Zhao
155-177
An Efficient and Fast Algorithm for Mining Frequent Patterns on Multiple Biosequences
Wei Liu, Ling Chen
178-194
An Inspection Method of Rice Milling Degree Based on Machine Vision and Gray-Gradient Co-occurrence Matrix
Peng Wan, Changjiang Long
195-202
An Intelligent Retrieval Platform for Distributional Agriculture Science and Technology Data
Xiaorong Yang, Wensheng Wang, Qingtian Zeng, Nengfu Xie
203-209
Analysis of Factors Influencing the Off-Farm Employment Based on the Method of PLS
Ying Huang, Yizong Xu
210-218
Analysis of Income Difference among Rural Residents in China
Yan Xue, Yeping Zhu, Shijuan Li
219-226
Analysis of Secretary Proteins in the Genome of the Plant Pathogenic Fungus Botrytis Cinerea
Zhang Yue, Yang Jing, Liu Lin, Su Yuan, Xu Ling, Zhu Youyong, Li Chengyun
227-237
Analysis of the Heat Transfer Performance of Vapor-Condenser during Vacuum Cooling
Gailian Li, Tingxiang Jin, Chunxia Hu
238-249
Analysis on Dynamic Characteristics of Landscape Patterns in Hailer and around Areas
Hongbin Zhang, Guixia Yang, Qing Huang, Gang Li, Baorui Chen, Xiaoping Xin
250-260
Application and Demonstration of Digital Maize Planting and Management System
Shijuan Li, Yeping Zhu
261-266
Implement of Fuzzy Control for Greenhouse Irrigation
Wenttao Ren, Quanli Xiang, Yi Yang, Hongguang Cui, Lili Dai
267-274
Application of Background Information Database in Drought Monitoring of Guangxi in 2010
Xin Yang, Weiping Lu, Chaohui Wu, Yuhong Li, Shiquan Zhong
275-281
Application of Fuzzy Clustering Analysis in Classification of Soil in Qinghai and Heilongjiang of China
Ping Han, Jihua Wang, Zhihong Ma, Anxiang Lu, Miao Gao, Ligang Pan
282-289
Application of Molecular Imprinting Technique in Organophosphorus Pesticides Detection
Liu Zhao, Hua Ping, Ling Xiang, Ping Han, Jihua Wang, Ligang Pan
290-295
Assessing Rice Chlorophyll Content with Vegetation Indices from Hyperspectral Data
Xingang Xu, Xiaohe Gu, Xiaoyu Song, Cunjun Li, Wenjiang Huang
296-303
Automated Extracting Tree Crown from Quickbird Stand Image
Guang Deng, Zengyuan Li, Honggan Wu, Xu Zhang
304-311
Bayesian Networks Modeling for Crop Diseases
Chunguang Bi, Guifen Chen
312-320
Characteristics of Soil Environment Variation in Oasis–Desert Ecotone in the Process of Oasis Growth
Haifeng Li, Fanjiang Zeng, Dongwei Gui, Jiaqiang Lei
321-334
Chlorimuronethyl Resistance Selectable Marker Unsuited for the Transformation of Rice Blast Fungus (Magnaporthe Grisea)
Chang Qing, Yang Jing, Liu Lin, Su Yuan, Li Jinbin, Zhu Youyong, Li Chengyun
335-342
Support Vector Machine to Monitor Greenhouse Plant with Gaussian Loss Function
Manfu Yan, Qing Zhang, Jianhang Zhang
343-352
Classification Methods of Remote Sensing Image Based on Decision Tree Technologies
Lihua Jiang, Wensheng Wang, Xiaorong Yang, Nengfu Xie, Youping Cheng
353-358
Computer-Aided Design System Development of Fixed Water Distribution of Pipe Irrigation System
Mingyao Zhou, Susheng Wang, Zhen Zhang, Lidong Chen
359-366
Construction and Practice of Information Demonstration Area in Mentougou District of Beijing
Juan Pan, Na Zhang, Shan Yao, Jian Xu
367-373
Data Acquisition Method for Measuring Mycelium Growth of Microorganism with GIS
Juan Yang, Jingyin Zhao, Qian Guo, Yunsheng Wang, Ruijuan Wang
374-380
Decision Support System for Quantitative Calculation of Crop Climatic Suitability in Hebei Province
Jing Zhang, Youfei Zheng, Xin Wang
381-389
Delineation of Suitable Areas for Maize in China and Evaluation of Application for the Technique of Whole Plastic-Film Mulching on Double Ridges
Chaojie Jia, Wenlong Zhao, Yaxiong Chen, Guojun Sun
390-400
DEM Simulation and Analysis of Seeds Supply by the Vibrating Seed Box of Magnetic Cylinder Seeder
Xiuping Shao, Jianping Hu, Yingsa Huang, Fa Liu
401-408
Design and Experiment of Onboard Field 3D Topography Surveying System
Mingming Guo, Gang Liu, Xinlei Li
409-416
Implementation of Agro-environmental Information Service System Based on WebGIS
Lin Peng, Linnan Yang, Limin Zhang
417-427
Design and Implementation of Automatic Control System for Rice Seed Tape Winding Units
Hongguang Cui, Wentao Ren, Benhua Zhang, Yi Yang, Lili Dai, Quanli Xiang
428-436
Design and Implementation of Crop Potential Model System Based on GIS and Componentware Technology
Hao Zhang, Li Ding, Guang Zheng, Xin Xu, Lei Xi, Xinming Ma
437-445
Design and Realization of a VRGIS-Based Digital Agricultural Region Management System
Xiaojun Liu, Yuou Zhang, Weixing Cao, Yan Zhu
446-455
Design and Simulation Analysis of Transplanter’s Planting Mechanism
Fa Liu, Jianping Hu, Yingsa Huang, Xiuping Shao, Wenqin Ding
456-463
Design and Simulation for Bionic Mechanical Arm in Jujube Transplanter
Yonghua Sun, Wei Wang, Wangyuan Zong, Hong Zhang
464-471
Design for Real-Time Monitoring System of High Oxygen Modified Atmosphere Box of Vegetable and Fruit for Preservation
Zhanli Liu, Congcong Yan, Xiangyou Wang, Xiangbo Han
472-475
Design of Agent-Based Agricultural Product Quality Control System
Yeping Zhu, Shijuan Li, Shengping Liu, E. Yue
476-486
Design of ETL Process on Spatio-temporal Data and Study of Quality Control
Buyu Wang, Changyou Li, Xueliang Fu, Meian Li, Dongqing Wang, Huibin Du, Yajuan Xing
487-494
Design of Fuzzy Drip Irrigation Control System Based on ZigBee Wireless Sensor Network
Xinjian Xiang
495-501
Design of Greenhouse Environmental Parameters Prediction System
Haokun Zhang, Heru Xue
502-507
Design of Limb for Parallel Mechanism Based on Screw Theory
Zhigang Lai, Lixin Li, Ping’ Liu
508-518
Design of Non-Full Irrigation Management Information System of Hebei Province Based on GIS
Junliang He, Yanxia Zheng, Shuyuan Zhang
519-525
The Monitoring System of Water Environment Based on Overlay Network Technology
Xueliang Fu, Changyou Li, Buyu Wang, Honghui Li, Hailei Ma, Dongnan Zhu
526-531
Design of Rotary Root Stubble Digging Machine Based on Solidworks
Xinglong Liao, Xu Ma, Yanjun Zuo
532-538
Design of the Network Platform Scheme Based on Comprehensive Information Sharing of Zigong City’s Characteristic Agriculture
Wen Lei, Hong Zhang, Lecai Cai
539-546
Detection of Surface Defects of Fruits Based on Fractal Dimension
Yongxiang Sun, Yong Liang, Qiulan Wu
547-554
Detection Technology for Precision Metering Performance of Magnetic-Type Seeder Based on Machine Vision
Deyong Yang, Jianping Hu, Zuqing Xie
555-562
Determination of Cr, Zn, As and Pb in Soil by X-Ray Fluorescence Spectrometry Based on a Partial Least Square Regression Model
Anxiang Lu, Xiangyang Qin, Jihua Wang, Jiang Sun, Dazhou Zhu, Ligang Pan
563-568
Determination of Thermal Conductivity of Aloe in the Cooling and Thawing Process
Min Zhang, Huizhong Zhao, Zhiyou Zhong, Jianhua Chen, Zhenhua Che, Jiahua Lu, Le Yang
569-575
Development and Application of Computer Assisted Breeding System in Rabbit Breeding Farm
Xibo Qiao, Hongchao Wu, Suping Sun, Mingyong Li, Zhaopeng Wang, Jingui Dong, Xinzhong Fan
576-581
Development of a Web-Based Information Service Platform for Protected Crop Pests
Chong Huang, Haiguang Wang
582-589
Development of Dairy Cattle Registration and Herd Management System
Hongchao Wu, Xibo Qiao, Xin Luan, Biao Li, Zhongle Chang, Jinghe Tan, Xinzhong Fan
590-593
Development of the Information Management System for Monitoring Alien Invasive Species
Hui Li, Ningning Ge, Lingwang Gao, Zuorui Shen, Guoliang Zhang, Zhiyuan Zang, Yi Li
594-599
Discriminate of Moldy Chestnut Based on Near Infrared Spectroscopy and Feature Extraction by Fourier Transform
Zhu Zhou, Xiaoyu Li, Peiwu Li, Yun Gao, Jie Liu, Wei Wang
600-607
Discrimination of Ca, Cu, Fe, and Na in Gannan Navel Orange by Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Yao Mingyin, Lin Jinlong, Liu Muhua, Li Qiulian, Lei Zejian
608-613
Dynamic Modeling on Nitrogen Assignment in Tobacco
Peng Zhao, Yuanyuan Shi, Xinming Ma, Shuping Xiong
614-622
Dynamic Study of Farmers’ Information Adoption in China
Jingjing Zhang, Lu Liu, Jian Zhang, Jinyou Hu
623-629
Estimation of the Number of Apples in Color Images Recorded in Orchards
Oded Cohen, Raphael Linker, Amos Naor
630-642
Impact of Hydraulic Conductivity on Solute Transport in Highly Heterogeneous Aquifer
Kaili Wang, Guanhua Huang
643-655
Effects of Different Physical Characteristics on the Compression Molding Quality of Dried Fish Floss
Hongmei Xu, Li Zong, Shengfa Yuan
656-668
Electronic Agriculture Resources and Agriculture Industrialization Support Information Service Platform Structure and Implementation
Zhao Xiaoming
669-673
Evaluation on the Agricultural Website’s Efficiency Based on DEA Method
Shangmin Deng, Weili Men
674-680
Examination Method and Implementation for Field Survey Data of Crop Types Based on Multi-resolution Satellite Images
Yang Liu, Mingyi Du, Wenquan Zhu
681-690
Experimental Study of the Parameters of High Pulsed Electrical Field Pretreatment to Fruits and Vegetables in Vacuum Freeze-Drying
Yali Wu, Yuming Guo
691-697
Experimental Study on the Effects of Compression Parameters on Molding Quality of Dried Fish Floss
Hongmei Xu, Li Zong, Ling Li, Jing Zhang
698-710
Extraction of Remote Sensing Information of LONGAN Under Support of “3S” Technology in Guangxi Province
Xin Yang, Chaohui Wu, Weiping Lu, Yuhong Li, Shiquan Zhong
711-716
Farmland Irrigation Remote Monitoring System Based on Configuration Software and Multiple Serial Port Communication
Xiangbo Han, Zhanli Liu
717-720
Fast Discrimination of Mature Vinegar Varieties with Visible_NIR Spectroscopy
Yanru Zhao, Shujuan Zhang, Huamin Zhao, Haihong Zhang, Zhipeng Liu
721-728
Discrimination between Mature Vinegars of Different Geographical Origins by NIRS
Huishan Lu, Zhengguang An, Huanyu Jiang, Yibin Ying
729-736
Prediction of Marked Age of Mature Vinegar Based on Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy
Zhengguang An, Huishan Lu, Huanyu Jiang, Yibin Ying
737-743

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/