index - Network and Parallel Computing (NPC 2016) Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Network and Parallel Computing
Guang R. Gao, Depei Qian, Xinbo Gao, Barbara Chapman, Wenguang Chen
Front Matter

Memory: Non-Volatile, Solid State Drives, Hybrid Systems


VIOS: A Variation-Aware I/O Scheduler for Flash-Based Storage Systems
Jinhua Cui, Weiguo Wu, Shiqiang Nie, Jianhang Huang, Zhuang Hu, Nianjun Zou, Yinfeng Wang
3-16
Exploiting Cross-Layer Hotness Identification to Improve Flash Memory System Performance
Jinhua Cui, Weiguo Wu, Shiqiang Nie, Jianhang Huang, Zhuang Hu, Nianjun Zou, Yinfeng Wang
17-28
Efficient Management for Hybrid Memory in Managed Language Runtime
Chenxi Wang, Ting Cao, John Zigman, Fang Lv, Yunquan Zhang, Xiaobing Feng
29-42

Resilience and Reliability


Application-Based Coarse-Grained Incremental Checkpointing Based on Non-volatile Memory
Zhan Shi, Kai Lu, Xiaoping Wang, Wenzhe Zhang, Yiqi Wang
45-57
DASM: A Dynamic Adaptive Forward Assembly Area Method to Accelerate Restore Speed for Deduplication-Based Backup Systems
Chao Tan, Luyu Li, Chentao Wu, Jie Li
58-70

Scheduling and Load-Balancing


A Statistics Based Prediction Method for Rendering Application
Qian Li, Weiguo Wu, Long Xu, Jianhang Huang, Mingxia Feng
73-84
IBB: Improved K-Resource Aware Backfill Balanced Scheduling for HTCondor
Lan Liu, Zhongzhi Luan, Haozhan Wang, Depei Qian
85-92
Multipath Load Balancing in SDN/OSPF Hybrid Network
Xiangshan Sun, Zhiping Jia, Mengying Zhao, Zhiyong Zhang
93-100

Heterogeneous Systems


A Study of Overflow Vulnerabilities on GPUs
Bang Di, Jianhua Sun, Hao Chen
103-115
Streaming Applications on Heterogeneous Platforms
Zhaokui Li, Jianbin Fang, Tao Tang, Xuhao Chen, Canqun Yang
116-129

Data Processing and Big Data


DSS: A Scalable and Efficient Stratified Sampling Algorithm for Large-Scale Datasets
Minne Li, Dongsheng Li, Siqi Shen, Zhaoning Zhang, Xicheng Lu
133-146
A Fast and Better Hybrid Recommender System Based on Spark
Jiali Wang, Hang Zhuang, Changlong Li, Hang Chen, Bo Xu, Zhuocheng He, Xuehai Zhou
147-159
Discovering Trip Patterns from Incomplete Passenger Trajectories for Inter-zonal Bus Line Planning
Zhaoyang Wang, Beihong Jin, Fusang Zhang, Ruiyang Yang, Qiang Ji
160-171
FCM: A Fine-Grained Crowdsourcing Model Based on Ontology in Crowd-Sensing
Jian An, Ruobiao Wu, Lele Xiang, Xiaolin Gui, Zhenlong Peng
172-179
QIM: Quantifying Hyperparameter Importance for Deep Learning
Dan Jia, Rui Wang, Chengzhong Xu, Zhibin Yu
180-188

Algorithms and Computational Models


Toward a Parallel Turing Machine Model
Peng Qu, Jin Yan, Guang Gao
191-204
On Determination of Balance Ratio for Some Tree Structures
Daxin Zhu, Tinran Wang, Xiaodong Wang
205-212

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/